1. HABERLER

  2. PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

  3. Okan Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2011

Okan Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2011

Okan Üniversitesi 2011 - 2012 Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Klinik Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans; başvuru takvimi, başvuru koşulları pragramların yapısı, amacı ve başvuru için gerekli olan belgeler...

A+A-

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

Klinik Psikoloji programımız, ruh sağlığı alanında, mesleki etik ilkeler temelinde, çağdaş bilimsel bilgi ve beceri donanım düzeyi yüksek, uzman klinik psikolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çok yakın bir geçmişte AB'ye uyum yasaları çerçevesinde Çerçeve Sağlık Hizmetleri Yasasında yer alan "uzman klinik psikolog" ihtiyacının giderilmesi aciliyet taşımaktadır. Ne yazık ki bu alanda uluslararası akademik ve uygulama eğitimi kriterlerine göre uzmanlığını almış klinik psikolog sayısı, alanın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.

Çağdaş Ruh Sağlığı eğitim ve uygulamalarında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımı en fazla tercih edilen yaklaşım olarak lisansüstü eğitimde yer almaktadır. Ruhsal rahatsızlıkların değerlendirilmesi ve terapisinde bilimsel verilerle etkili olduğu kanıtlanmış BDT ekolünün bugün batılı ülkelerdeki üniversitelerde, Psikoloji Yüksek Lisans Programlarında birinci tercih olduğu gözlenmektedir. Yüksek Lisans programımız, Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımının kuramsal ve uygulamalı eğitimini temel alarak, hem ülkemizde hem de batılı ülkelerde en fazla talep gören bu uzmanlık eğitimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla, yüksek lisans programımızda, uzmanlık derecelerini alan kişilerin şu bilgi ve becerilere sahip olmaları hedeflenmektedir:

1. Klinik psikoloji alanında yapılan araştırmaları inceleme ve eleştirebilme, araştırma düzenleme ve uygulama becerisi kazanma;
2. Ruh sağlığı alanında davranışsal ve duygusal sorunları tanılama, ayırıcı tanı koyma, psikolojik değerlendirme araçlarını da kullanarak tanı raporları yazabilme;
3.Psikoterapi alanında Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımının kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerisini kazanma; süpervizyon altında psikoterapötik müdahale yapabilme;
4.Toplumsal ruh sağlığı alanında mesleki rolünün ve etik ilkelerinin çerçevesinde gerekli hizmetleri üretebilme;
5. Psikiyatri alanındaki birimlerde işbirliği içinde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve uygulama becerilerini kazanma.

Programın Yapısı

Bu programda, uluslararası standartlarla belirlenmiş "bilim insanı-uygulamacı" modeli çerçevesinde, mezunlarımızın güçlü bilimsel yöntem ve kuramsal bilgi alt yapısını kazanmaları hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Bilişsel Davranışçı Terapi modeline dayalı değerlendirme ve psikoterapötik müdahalede uygulama becerileri kazandırılmaktadır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının içeriğinde, Araştırma Yöntemleri, Psikolojik Değerlendirme, Yetişkin ve Çocuk Psikopatolojisi, Psikoterapi Kuramları, Psikoterapötik Beceri, Meslek Etiği gibi temel derslerin yanı sıra, ağırlıklı olarak BDT ekolüne ait kuramsal ve uygulamalı dersler de yer almaktadır. Programımız psikiyatri kliniklerindeki ekip çalışmalarında çok yararlı olan Psikofarmakoloji, II. Eksen bozukluklarındaki vakalarla çalışabilme olanağı sağlayan Şema Terapisi ve Gestalt Terapisi gibi seçmeli dersleri ile bu olanağı veren tek Klinik Yüksek Lisans Programıdır. Ayrıca klinik programlarında geleneksel olarak yer alan gelişim ve sosyal psikoloji seçmeli dersleri ile aile terapileri ve modelleri seçmeli dersi programda yer almaktadır. Program içeriğindeki bilim insanı modeli, araştırma yöntemleri ve uygulamada deneyim, makale değerlendirme ve eleştirebilme, bitirme projesinde gerekli olan yayınlanabilir makale yazabilme gibi öğelerle oluşturulmaktadır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, iki yıllık tezsiz bir programdır. Ancak, akademik kurul, programın birinci yılını başarıyla tamamlayan öğrencilerden bazılarını  tez araştırmasına yönlendirebilir. Tez araştırmasına yönlendirme, Yüksek Lisans Akademik Kurulunun onayına bağlıdır.

Bu programın özelliği, bilimsel bilgi ve beceri donanımı temelinde ruhsal rahatsızlıkları tanımlama ve BDT yönelimli psikoterapötik müdahale yapabilecek uzman klinik psikologlar yetiştirmektir. Programın uygulamalı bölümünde gerekli tanısal değerlendirme becerilerinin yanı sıra birinci eksen ve ikinci eksen ruhsal rahatsızlıklarına psikoterapötik müdahale becerileri süpervizyon altında verilmektedir. Süpervizyon saatlerinin toplamı YÖK'e sunulan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans akreditasyon koşullarını karşılamaktadır.

Program, toplam 4 yarıyıl sürer ve en fazla 2 yarıyıl uzatılabilir. "Bilimde Uzmanlık" derece ve diplomasını alabilmek, programda belirtilen 42 kredilik dersi başarıyla tamamlamak ve kredisiz olan Yüksek Lisans Bitirme Projesi’nden başarılı olmayı gerektirmektedir. Dersler Türkçe yapılır. Ancak tüm okuma materyali İngilizce kaynakları içerdiği için yeterli düzeyde İngilizce bilgisi aranmaktadır.

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Programın Amacı

Okan Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programında, gelişim psikolojisi alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış, mesleki etik ilkelere bağlı, araştırma yöntem ve uygulamalarına hâkim psikologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program üç alana odaklanmaktadır: çocukluk ve ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık, önleme ve koruma programlarının geliştirilmesi. Dersler, öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir:

• İnsanın yaşam boyu fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve kişilik gelişimi sırasında geçtiği aşamalar alanında bilgilenme

• Gelişimsel psikopatoloji alanında bilgilenme ve gelişimsel gecikmeler konusunda farkındalık kazanma

• Gelişimsel süreçleri değerlendirmeye yönelik psikolojik ölçekler konusunda bilgilenme

• Psikolojik olguları toplumsal, kültürel ve ilişkisel bağlamında değerlendirebilme

• Çocuk, ergen ve yaşlılara sunulan kurumsal servisleri değerlendirebilme ve ihtiyaç analizi yapabilme

• Bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik olarak güçlendirici ve koruyucu programlar geliştirme

• Dezavantajlı grupları desteklemeye yönelik olarak toplumsal farkındalık yaratma; profesyonel kişi ve kurumlarla çalışabilme ve bağımsız projeler üretebilme

• Psikoloji alanlarında yapılan araştırmaları inceleme ve eleştirebilme yetisi ile bu alanlarda bağımsız bir araştırma ortaya koyabilme

Mezunlarımız, okul öncesi ve örgün eğitim kurumlarında, özel eğitimde, sosyal hizmetlerde, huzurevlerinde, sivil toplum örgütlerinde çalışabilecekleri gibi araştırma projelerinde ve alan çalışmalarında yer alabilirler.

Programın Yapısı

Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, iki yıllık tezsiz bir programdır. Programın ilk yılında, gelişim psikolojisi alanında temel kuramsal-kavramsal ve yöntemsel bilgiler verilir. Sonraki yılda ise öğrencilerin ilgi duydukları çalışma alanlarında uygulama yapabilmelerini kolaylaştıracak becerilerin kazandırılacağı seçmeli dersler yer almaktadır. Ayrıca, iki yıllık eğitimin sonunda öğrencilerden ‘Bitirme Projesi' hazırlamaları beklenmektedir. Program zorunlu ve seçmeli dersler dâhil 36 kredidir.

Akademik Kurul, programın birinci yılını başarıyla tamamlayan kimi öğrencileri tez araştırmasına yönlendirebilir. Bu durumda öğrencilerin ikinci yıl alacağı dersler, tez araştırmasına yönelik şekilde düzenlenir. Tezli Yüksek Lisans Programı, psikoloji alanında daha ileri aşamada akademik eğitim almayı hedefleyen öğrencilerimize yöneliktir.

Dersler Türkçe yapılır. Ancak, tüm okuma malzemesi İngilizce kaynakları içerdiğinden yeterli düzeyde İngilizce bilgisi aranmaktadır.

KLİNİK SAĞLIK PSİKOLOJİSİ

Programın Amacı

Psikologlar Klinik Psikoloji ve Sağlık Psikolojisi gibi değişik alanlarda  uzmanlaşabilir. Klinik Psikoloji hastane ortamında gelişmiş bir bilim dalıdır. Klinik psikologlar çoğunlukla psikolojik bozukluğu olan kişileri tedavi etmeyi amaçlar. Sağlık Psikolojisi de hastane ortamında gelişmiştir ama bu bilim dalı sağlık, hastalık ve sağlık hizmetleri ile ilgili psikolojik süreçlerle ilgilenir. Bu süreçler arasında sağlığı koruma ve geliştirme, sağlık hizmetlerini inceleme ve geliştirme, sağlık sistemlerini oluşturma, fiziksel hastalıkları önleme ve bu hastalıkların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma yer alır.

Bir sağlık disiplini olarak ortaya çıkan sağlık psikolojisi amaç ve hedefleri açısından değerlendirildiğinde farklı alt alanları olduğu gözlenmektedir. Bunlardan bir tanesi Klinik Sağlık Psikolojisidir.

Klinik Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, hem klinik psikolojinin hem de sağlık psikolojisinin temel eğitimlerini vermeyi amaçlamakla beraber, birey düzeyinde psikolojik bozuklukların  sağaltımını amaçlayan hizmetlerin yanısıra genel anlamda sağlığı koruma ve geliştirme, hastalığı önleme, öznel iyilik durumunu ve yaşam kalitesini arttırma konularında bireysel ve sistem bazında hizmetleri verebilmek için gerekli temel becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlar.

Böylelikle bu program bireyin psikopatolojine odaklı psikolojik tedavilerin yanısıra sağlığı koruma ve geliştirme, sağlık politikalarını geliştirme ve bu konularda yenilikçi araştırma, danışmanlık, eğitim ve uygulama hizmetleri verebilecek psikologlara olan ihtiyaca cevap vermeyi amaçlamaktadır. 

Klinik Sağlık Psikolojisi yüksek lisans programını bitiren bir psikolog, eğitimini ve süpervizyonunu aldığı psikolojik müdahale yöntemlerini, yine eğitimini aldığı psikolojik problemler üzerinde kullanabilir. Bu bağlamda psikolojik sorunları olan kişilerle psikolojik müdahalelerde bulunabilir, sağlığı geliştirme ve korumaya yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetlerini mesleki etik ilkeleri çerçevesinde yürütebilir.

Programın Yapısı

Klinik ve sağlık psikolojisi alanlarının arasında bir köprü oluşturan bu programın yönelimi, doğası gereği eklektik bir yaklaşıma sahiptir. Öğrenciye farklı ekolleri sunarak kendi yönelimini oluşturması için fırsat sunmaktadır. Bu nedenle program temel uygulamalı psikoloji bilgilerinin (yöntem, psikopatoloji, kuramlar, görüşme becerileri) yanısıra temel terapi modelleri ve danışmanlık ve eğitim gibi diğer psikolojik müdahaleler, gibi konuları da içermektedir.

Klinik Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisansı, “Tezli” bir programdır. Fakat talep olduğu takdirde tezsiz program da açılabilir. Tezsiz program talepleri birinci yılın sonunda akademik kurul tarafından incelenir ve tezsiz programın açılıp açılmayacağına karar verilir. Tezli programın ve tezsiz programın koşulları ve özellikleri aşağıda açıklanmaktadır.

Dersler Türkçe yapılır. Ancak tüm okuma malzemesi İngilizce kaynakları içerdiğinden yeterli düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir.

Diploma Koşulları

Klinik Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans Programını tamamlayarak "Yüksek Lisans" derece ve diploması alabilmek için

1) Öğrencinin,

a) Tezli program için; Enstitünün tezli programlar için öngörülen zorunlu Psikoloji Semineri dersi ile birlikte toplam 36 kredilik dersi başarıyla tamamlaması,

b) Tezsiz program için; 42 kredilik dersi başarıyla tamamlaması.

2) İkinci yılda, 'Sağlık Psikolojisinde Uygulama ve Süpervizyon I' dersini alabilmek için birinci yılda verilen 'İleri Psikopatoloji 1, Sağlık Psikolojisinde Çağdaş Kuramlar ve 'Görüşme Becerileri' derslerini başarıyla tamamlaması

3) İkinci yılda, 'Sağlık Psikolojisinde Uygulama ve Süpervizyon II' dersini alabilmek için 'Sağlık Psikolojisinde Uygulama ve Süpervizyon I' dersini başarıyla tamamlaması

4) İkinci yılda;
a) Tezli program için; Tez Danışmanı yönetiminde bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp tez savunma sınavında başarılı olması,
b) Tezsiz program için; Proje Danışmanı yönetiminde bir Bitirme Projesi hazırlayıp proje savunma sınavında başarılı olması gerekir.
Öğrencilerin, alacakları Zorunlu ve Seçmeli dersleri, o dönem akademik kurul
kararıyla açılan ve önerilen dersler arasından, Akademik Danışman onayı ile almaları
gerekmektedir.

Mezuniyet İçin Gereken En Az Kredi Toplamı

Tezli program için;
Zorunlu Dersler 21 kredi
Seçmeli Dersler 15 kredi
TOPLAM 36 kredi

Tezsiz program için;
Zorunlu Dersler 21 kredi
Seçmeli Dersler 21 kredi
TOPLAM 42 kredi


Başvuru, Sınav ve Kayıt Takvimi.

Aday Başvuruları: 30 Mayıs - 22 Haziran 2011

Okan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 27 Haziran 2011

Saat: 10:00

Yer: Mecidiyeköy Kampüsü

Yazılı Bilim Sınavı: 29 Haziran 2011                    

Saat: 10:00 

Yer: Mecidiyeköy Kampüsü

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Mülakat: 30 Haziran - 1 Temmuz 2011

Sonuçların Açıklanması: 6 Temmuz 2011

Programa Kayıt: 7 Temmuz - 15 Temmuz 2011

Gelişim Psikolojisi ve Klinik Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans Programları

Mülakat: 25 - 26 Temmuz 2011

Sonuçların Açıklanması: 29 Temmuz 2011

Programa Kayıt: 1 Ağustos - 12 Ağustos 2011


Başvuru Koşulları

A. 4 yıllık lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi

B. Aşağıdakilerden herhangi bir tanesi

a. ALES: Eşit Ağırlık 55

b. GRE: Sözel + Sayısal = 1100

c. GMAT:550

C. İngilizce Yeterlilik Belgesi için aşağıdakilerden herhangi bir tanesi:

a. ÜDS: 60

b. KPDS : 60

c. Bilgisayar Tabanlı TOEFL : 183

d. İnternet Tabanlı TOEFL : 65

e. IELTS : 6,0

f. FCE; CPE, CAE : PASS

g. Okan İngilizce Yeterlik Sınavı : 60

Başvuru Belgeleri

1) Başvuru Formu

2) ALES veya GRE veya GMAT belgesi (onaylı fotokopisi de olabilir)

3) 4 yıllık Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi

4) Lisans Not Dökümü (transkript)

5) Özgeçmiş

6) İngilizce yeterlik belgesi

7) 2 adet vesikalık fotograf

8) 1 adet referans mektubu 

Yukarıdaki belgelerin, son başvuru tarihinden önce aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir:

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Başvuru formunu e-mail yada fax ile ulaştırabilirsiniz.

Adres:

Okan Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Avdi Dilligil Sok. No: 18 (Profilo AVM Karşısı)

Mecidiyeköy/İstanbul

Tel : 0212 212 65 26- 0 212 216 18 99

Okan Üniversitesi Psikoloji yüksek lisansı hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Bu haber toplam 19413 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum