1. HABERLER

  2. SINAV HABER

  3. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

MEB, Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan ve çeşitli şartları taşıyan Bakanlık mensupları arasından müfettiş alacaktır.

A+A-

MEB, Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış Bakanlık mensupları arasından müfettiş alacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından :

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sınavın Adı : Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Sınavın Yapılacağı Yer : ANKARA

Sınavın Tarihi : 11 Ocak 2009 Pazar günü (Saat:10.00'da başlayacak)

Sınava Katılabilecekler: Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış Bakanlık mensupları.

SINAV KONULARI

A- GENEL MEVZUAT

1) T.C.Anayasası,

2) İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Yargı, Türkiye'nin Yönetim Yapısı)

3) Devlet Memurları Kanunu,

4) İl idaresi Kanunu,

B- ÖZEL MEVZUAT

1) Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

2) Milli Eğitim Temel Kanunu,

3) Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 1702, 4357, 5816 ve 3628 sayılı Kanunlar,

C- ÖZEL ALAN BİLGİSİ

1) Ortaöğretim kurumları ile ilgili idari yönetmelikler,

2) Eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili yönetmelikler,

3) Branş bilgisi,

4) Öğretim metot ve teknikleri,

D- YABANCI DİL

İngilizce, Fransızca Almanca dillerinden birisi. (Yabancı dil puanı ortalama puanları eşit olan adayların başarı sıralamasında dikkate alınır.)

SINAV YÖNTEMİ:

Test tekniği uygulanacaktır. Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM) aracılığıyla yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılabilmek için;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

2. Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik (en az şube müdürlüğü, ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılığı) yapmış Bakanlık mensubu olmak,

3. Sicili ile yapılacak inceleme ve araştırma sonunda tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına alınmasına engel hali bulunmamak,

4. Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,

5. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk yaşından gün almamış olmak, (01 OCAK 1968 ve daha sonraki tarihte doğmuş olmak.)

6. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını ve sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olduğunu beyan etmek.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe branşları için ortaöğretim kurumlarında ve Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret (Meslek Dersleri) branşları için de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında branşında çalışmış olma şartları aranacaktır.

2. Atama yapılacak Müfettiş Yardımcılığı kadro sayısı toplam 51 olup, bunlar 5.derece kadrodur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesi gereğince, müktesebi 1.derece olan adaylar bu kadrolara atanamamaktadır. Bu nedenle, müktesep kadrosu 1. derece olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Müktesep kadro dereceleri 2. 3 ve 4.derecede olan adaylar sınavı kazandıkları takdirde, belirtilen Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ: Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenler başvuru formu bilgi girişini kadrolarının bulunduğu kurum aracılığı ile yaptıktan sonra alacakları onaylı “ Sınav Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen “Başvuru İçin Gerekli Belgeleri”, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 6. Kat B blok 06600 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen yada APS veya özel hızlı posta servisi aracılığı ile göndereceklerdir. Başvuru evrakının Teftiş Kurulu Başkanlığı evrakına son teslim tarihi 22 Aralık 2008 saat 17:00 dır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Nüfus cüzdanının yetkili merciden tasdikli örneği,

2. Cumhuriyet Savcılığından alınacak, sabıka kayıt belgesi,

3. 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık renkli fotoğraf,

4. Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti

5. Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

6. Hizmet belgesi (asıl olarak yöneticilik yapılan tarihler açıkça belirtilecek).

7. Kendi el yazısı ile öz geçmişi,

8. Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka hesap belgesi.

SINAVA BAŞVURU SÜRESİ:

12 KASIM 2008–22 ARALIK 2008 Saat 17.00 tarihleri arasındadır.

ATAMA YAPILACAK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI KADROLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Branşlara göre: Türk Dili ve Edebiyatı (4), Matematik (4), İngilizce (3), Fizik (5), Kimya (2), Biyoloji (4), Tarih (2), Coğrafya (3), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (3), Erkek Teknik (Meslek Dersleri) (3), Kız Teknik (Meslek Dersleri) (4), Ticaret (Meslek Dersleri) (4), Felsefe (2), Beden Eğitim (3), Müzik (2) ve Resim (3) ) olmak üzere toplam (51) müfettiş yardımcısı alınacaktır

BAŞVURU İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuru evrakının sınav kurulunca incelenmesi sonucunda, sınav başvurusu kabul edilen ve edilmeyen adaylar 29 ARALIK 2008 tarihinden itibaren http://www.sinavlar.meb.gov.tr ve Teftiş Kurulu Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar 5 OCAK 2009 tarihinden itibaren başvurusunu yaptığı kurumlardan “SINAV GİRİŞ BELGESİ” alacaklardır.

Başvurusu kabul edilmeyen adaylar itirazlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaktır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınav sonuçları; değerlendirmenin tamamlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirildiği tarihten sonraki (7) gün içerisinde Bakanlık merkez binasında (halkla ilişkiler bölümünde), Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda, Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul ve İzmir Çalışma Merkezlerinde, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan ve başarı sıralamasında branşlara göre belirtilen kontenjan sayısının iki katı arasına giren adaylara sözlü sınav yeri, günü ve saati ayrıca yazılı olarak duyurulacaktır.

Başarısız olan adayların başvuru belgeleri istekleri üzerine, kendilerine elden veya postayla iade edilecektir.

SINAVA KATILACAKLARDAN ALINACAK ÜCRET:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınavına katılacaklardan, sınavla ilgili iş ve işlemler ile basılı evrak karşılığında 30.-YTL (Otuz Yeni Türk Lirası) ücret alınır. Bu ücret, sınava girecek kişiler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün T.C.Ziraat Bankası, T.Vakıflar Bankası ve T.Halk bankası A.Ş. nezdindeki kurumsal tahsilât programı aracılığı ile yatırılır. Ücretin yatırıldığına ilişkin ödeme belgesi başvuru evrakı ile birlikte verilir. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmez)

SINAVLA İLGİLİ DANIŞMA HATLARI:

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın (0312) 4251438, 4131657 4131658 ve 4131881 numaralı telefonları ile WEB sitesinden gerekli bilgiler alınabilir.

Bu haber toplam 4002 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.