1. HABERLER

  2. DUYURULAR

  3. İl Sağlık Müdürlüğü Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni İstihdamı Yapacak

İl Sağlık Müdürlüğü Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni İstihdamı Yapacak

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenleri Aile Sağlığı Çalışanı 2020/1 Müracaat İlanı açıklandı.

A+A-

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN EBE, HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİ AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI 2020/1 MÜRACAAT İLANI

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun’un 3. maddesine istinaden; İlan tarihinde İlimiz İlçelerinde bulunan 371 boş Aile Sağlığı Çalışanı pozisyonu için Kamu Personeli Olmayan Ebe,Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), ve Acil Tıp Teknisyeni (Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı) olarak 38 (Otuz sekiz)  Aile Sağlığı Çalışanı istihdamı yapılacaktır.
Müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1- Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve Ortaöğretim veya Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden  kura son başvuru tarihi itibari ile mezun olmuş ve Sağlık Bakanlığınca diploması tescil edilenler ile Vekil Ebe, Hemşire ünvanındaki kişiler başvuru yapabilecektir.

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesini A bendinin 4,5 ve 7. inci alt bentlerini taşıyor olmak. *48. mad. (4. bendi): Kamu haklarından mahrum bulunmamak, * 48. mad. (5. bendi): Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
*48. mad. (7. bendi) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1- Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B,663 Sayılı KHK 45/A, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır.

2- Daha önce aynı statüde (Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı) çalışıp sözleşmesi usulsüz fesih edilenler ile kendi isteği ile usulsüz fesih edenler (ceza süresini doldurmayanlar.) başvuramayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR 

Başvurular İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina Binbirdirek Mah. Peykhane Sok. No:8 (Çemberlitaş) Fatih/İSTANBUL adresine 19/02/2020-26/02/2020 tarihinde mesai saatlerinde yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı,kaza,hastalık vs.) bizzat başvuru yapamayacak olan adaylar, “…..tarihinde, Kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanı yerleştirme işlemleri ‘nde şahsım adına, aile sağlığı çalışanı başvurusu yapma yetkisini ……….’ne veriyorum” ibaresini içeren ve vekilin kimlik bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi tarafından başvuru yapabilir. (Belgeler bir dosya içinde teslim edilecektir.) Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir. Başvuru dilekçesi (2 nolu dilekçe örneği) gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri ile doğrudan Aile Sağlığı Çalışanı adayı tarafından Aile Hekimliği 2.Kat 219 Nolu Odaya teslim edilecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:
 

*T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Uzman veya Başkan Yardımcısı tarafından tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.) 

*Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, ÇKYS/İKYS’de Tescil Bilgisi Kontrolü yapılacak olup Diploma Tescil Kaydı bulunmayanların başvurusu kabul edilemeyecektir. (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Uzman veya Başkan Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

*İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.), 

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık   raporu (son 6 ay içerisinde alınmış tek tabip raporu)

* Aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (1 nolu dilekçe örneği), 

* 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içinde çekilmiş) 

* İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış (Her Aile Hekimi ilan edilen yerleştirmedeki kendi birimi ile ilgili sadece bir Aile Sağlığı çalışanı ile) çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (2 nolu dilekçe örneği) yer alacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi (yerleştirme) sırasında uygulanacak yöntem aşağıda açıklanmıştır; Kamu personeli olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Başvuru Kura İşlemi  06/03/2020  tarihinde Saat 14:00’ da İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina  Binbirdirek Mah. Peykhane Sok. No:8 (Çemberlitaş) Fatih, Dr. Şeref Kara Toplantı Salonunda (Kat:0) Komisyon tarafından yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerini izlemek isteyen aile sağlığı çalışanı adayları veya vekilleri yerleştirme işlemini izlemek üzere salona alınacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Şeref Kara Toplantı Salonunda belirtilen saatte komisyon tarafından aile sağlığı çalışanı pozisyonu doluluk durumları ve aile sağlığı çalışanı aday isimleri hazırlanan bilgisayar ortamında gösterilir ve yerleştirme işlemine başlanır. Doluluk oranı en düşük ilçedeki boş Aile Sağlığı Çalışanı pozisyonlarından başlanarak Aile Sağlığı Çalışanı adaylarının yerleştirilmeleri bilgisayar ortamında ilgili yazılım üzerinden yapılır.

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun’un 3. maddesi; Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı ve 11/02/2013 tarih ve 13696 sayılı yazısı ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 706 sayılı yazısına istinaden her başvuru dosyası Aile Hekimliği Biriminde kontrol edildikten sonra Komisyona teslim edilecektir. Komisyon, boş pozisyon sayısından az başvuru var ise müracaat eden tüm uygun istekliler ile sözleşme imzalanmak üzere karar alacaktır. Ancak pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde Kurum Taşra Teşkilatı yapılanması içerisindeki ilçedeki tüm birimlerin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre ilana çıkılan tarihteki doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimleri ile anlaşarak başvuru yapan Aile Sağlığı Çalışanı adayları ile sözleşme imzalamak üzere karar alacaktır. Doluluk oranı en az olan ilçede birden fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik,Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personellerine verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir. Yerleştirme işlemleri sırasında ilçe doluluk oranlarının eşit çıkması durumunda; hangi ilçeye öncelikle Aile sağlığı çalışanı yerleştirileceğini belirlemek amacıyla, ilçe doluluk oranları eşit durumdaki ilçelerden başvuru yapan Aile sağlığı çalışanı adaylarının eğitim durumlarına bakılır. Yüksek eğitimli Aile sağlığı çalışanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir. Yine de eşitlik bozulmamış ise başvuru yapan Aile Sağlığı Çalışanı adaylarından başvuru evrak giriş numarası önce olan Aile sağlığı Çalışanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir. Yerleştirmesi yapılan Aile sağlığı çalışanları kesin listesi İl Sağlık Müdürlüğü //istanbulism.saglik.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
 

2020/1 TERCİH YAPILABİLECEK KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI İÇİN BOŞ HEKİM TABLOSUNDA BELİRTİLEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN VE BİRİMLERİN ADRESLERİNE İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN resmi web sitesinden https://istanbulism.saglik.gov.tr//TR,54018/aile-sagligi-merkezleri.html adresinden ulaşılabilecektir.
 

Adaylar yerleştirme işlemleri sırasında salonda bulunmak zorunda değildir. Yerleştirmesi yapılan Aile Sağlığı Çalışanı adaylarının listesi //istanbulism.saglik.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

Yerleştirildikleri ilan edilen Aile Sağlığı Çalışanı adayları takiben bizzat İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina Kat: 2, 219 Nolu Oda Binbirdirek Mah. Peykhane Sok. No:8 (Çemberlitaş) Fatih/İSTANBUL adresine müracaat ederek sözleşme imzalamak zorundadırlar. 

Yerleştirmesi yapılan ancak sözleşme imzalamayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar. ADRES: İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina  Binbirdirek Mah. Peykhane Sok. No:8 (Çemberlitaş)Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 638 30 00

Kaynak

Bu haber toplam 9045 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.