1. HABERLER

  2. PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

  3. Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü, akademik kadrosu, ders programları ve diğer ayrıntılar...

A+A-
ŞEHİR Üniversitesi Psikoloji, akademik kadrosunda klinik psikoloji, psikolojik danışmanlık, psikiyatri, sosyal ve bilişsel psikoloji alanlarının temsil edildiği, diğer sosyal bilimlerle beraber çalışan, geniş bakış açısına sahip, öğrenci dostu, hem bilimsel anlayış hem de meslekî beceriler kazandıran bir bölüm. Psikoloji disiplinindeki konuların ve metot farklılıklarının zenginliğini yansıtan, dengeli ve esnek bir şekilde hazırlanmış ders programımızla, uzmanlaşmak istediğiniz alt alanın bilimsel ve uygulama altyapısına sahip olacaksınız.

Bütün derslerimiz aktif, içsel bir motivasyonla çalışmanızı sağlayacak ve eleştirel/analitik düşünme becerilerinizi geliştirebileceğiniz şekilde tasarlandı. Yüksek lisans ve doktora yapmayı planlıyorsanız bilişsel, sosyal ve klinik psikoloji alanlarında öğretim üyeleriyle laboratuarlarda proje yapabilecek, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası konferanslarda sunabileceksiniz. Stajlarınızı belediyeler, tıp fakülteleri, hastaneler, şirketler ve okullarla gerçekleştirilecek işbirliği çerçevesinde yapabileceksiniz.  ŞEHİR Üniversitesi  Psikoloji’den psikolojinin temel konu, yaklaşım ve uygulamaları konusunda güçlü bir altyapıya sahip; İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü kendini iyi ifade edebilen; gelecek hedeflerine uygun şekilde ders ve staj programını tamamlamış olarak mezun olacaksınız.​​

Bölümün web sitesi için TIKLAYINIZ

Bölümün Akademik Kadrosu için TIKLAYINIZ


BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ

PSY 101 Psikoloji’ye Giriş

Bu ders, duyu ve algı, öğrenme, hafıza, zeka, dil ve biliş, duygu ve motivasyon gibi konular dâhil olmak üzere psikoloji bilimine genel bir bakış niteliğindedir.  Beyin, davranış ve deneyim arasındaki ilişkiler tartışılacaktır. Bilimin hem yeni fikirler hem de deneysel sonuçlar keşfetme süreci olduğu vurgulanacaktır.

PSY 203 İstatistik

Bu ders psikoloji ve sosyal bilim araştırmalarında kullanılan istatistiğin temel bir tanıtımından oluşmaktadır. Konular arasında merkezi eğilim ve değişkenlik, olasılık ve dağılım, bağıntı ve gerileme, hipotez sınama, t-testler, varyans analizi ve ki-kare testleri bulunmaktadır. SPSS kullanarak istatistiksel analiz yapma öğretilecektir. 

PSY 202 Araştırma Yöntemleri 

Bu ders psikologlar tarafından kullanılan araştırma yöntemlerine genel bir bakış sunmaktadır. Araştırma hipotezi oluşturma, literatür taraması yapma, veri toplama, istatiksel analiz ve sonuç bildirimi olmak üzere araştırma sürecinin tüm boyutları işlenmektedir. Dersin bir parçası olarak öğrenciler kendi psikolojik araştırma projelerini yürütecek ve sonuçları APA stilinde bir araştırma raporu biçiminde sunacaklardır.

Önkoşul: PSY 203 İstatistik

PSY 212 Sosyal Psikoloji 

Günlük davranışa yönelik sosyal psikolojik araştırma ve teoriye giriş. Sosyal etki, tutum değişimi, otoriteye itaat, stereotipleştirme ve önyargı, sosyal biliş, sosyal iletişim ve grup süreçleri, kişilerarası çekim, prososyal davranış, ve gündelik insan yargısı gibi konular işlenecektir.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş 

PSY 232 Biyolojik Psikoloji

Sinir sisteminin yapısı, duyumsal ve motor fonksiyonları, öğrenme, duygu ve hafıza gibi temel psikolojik süreçlerin sinirsel ve kimyasal temelleri üzerinde durulacaktır.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 342 Bilişsel Psikoloji

Bilişsel psikolojinin temel kavramlarına giriş. Dikkat, hafıza, kavramlar ve kategoriler, dil, mantık yürütme, karar alma ve bilinç gibi alanlardaki teori ve olgular işlenecektir.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 351 Yaşam Boyu Gelişimsel Psikoloji

Bu ders doğumdan ileri yaşlara kadar insan gelişiminin evre ve süreçlerine giriş niteliğindedir. Temel psikoloji teorilerine ve biyolojik ve bilişsel gelişim üzerine deneysel literatüre başvurulacaktır. Bağlanma, sahte tavır ve imgelem, zihin/otizm teorisi, ahlaki gelişim, duygu ve duyguyu anlama, söz dağarcığı gelişimi, kültürler arası farklılıklar, beyin gelişimi, diyalog aracılıyla öğrenme ve çocukların dinsel kavramları gibi konular üzerinde durulacaktır.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 326 Anormal Psikoloji

İnsan davranışının çalışılmasındaki ana yaklaşımlar incelenecek ve Tanı ve İstatistik Rehberi [Diagnostic and Statistical Manual-IV-TR]’ne göre temel bozukluk kategorileri gözden geçirilecektir. Zihinsel bozuklukların tanım, etiyoloji ve tedavisiyle bağlantılı olarak anormal davranışa dair teorik modeller üzerinde durulacak ve psikopatolojinin temel belirtilerinin davranışsal ve biyolojik özellikleri vurgulanacaktır.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 401 Psikolojide Tarih ve Sistemler

Psikolojinin doğası tarihsel bir perspektiften incelenecek ve psikolojik düşünce akımları, psikolojinin çeşitli dallarındaki anahtar kavramlar ve güncel sistemlerde bu kavramlar arasındaki ilişkiler ile psikolojinin liderleri, okulları ve meseleleriyle bir disiplin olarak gelişimi üzerinde durulacaktır. Ders, tarihsel olayları, Yapısalcılık, İşlevselcilik, Davranışçılık, Gestalt Psikolojisi ve Psikanaliz gibi çeşitli psikolojik düşünce “okullarını” ele alacaktır.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ

PSY 262 Kişilik

Kişilik psikolojisine giriş niteliğindeki bu derste, kişilik alanındaki temel gelişme ve tartışmalar gözden geçirilecektir. Ders bireysel farklılıkları anlamaya yönelik, mizaç, özellik, bilişsel modeller, davranışsal genetik, nörobiyolojik süreçler ve insan-durum ilişkisi gibi çeşitli yaklaşımları ele alacaktır.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

MGT 204 Örgütsel Davranış (Organizational Behavior)

İş yaşamında birey ve grup davranışlarını ve bunları etkileyen faktörleri anlamak. Bireylerin, grupların ve organizasyonun performanslarının iyileştirilmesi ve bu süreçlerde yöneticilerin rolü; motivasyon, davranışlar, etik kurallar; iletişim, liderlik, takım çalışması; güç, ikna ve kültürün çalışmaya etkileri gibi konular ele alınır.  Sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi farklı disiplinlerden teoriler ve kavramlarla desteklenir. 

Prerequisite: PSY 101 Introduction to Psychology

PSY 314 Evrimsel Psikoloji

Bu ders evrimsel süreçlerin insan zihnini uyumsal biçimde nasıl şekillendirdiğini incelemek için disiplinlerarası bir yaklaşımdan yola çıkmaktadır. Biyolojik bir bakış açısı, filogenetik varyasyonlara ve genetik aktarılabilirliğe katkıda bulunan genetik süreçleri incelemekte kullanılacak ve insanların zaman içinde nasıl evirildiğini göstermek için arkeolojik kanıtlara başvurulacaktır. Bu ve diğer yaklaşımlar (örn. Antropoloji) insanların niye belirli davranış biçimlerini gösterdiklerini anlamakta kullanılacaktır. Doğal ve cinsel seleksiyon, altruizm, kapsayıcı uyumluluk, çiftleşme stratejileri, homoseksüellik, savaş ve intihar, işlenecek konuların bir kısmını oluşturmaktadır. Ders, yeni ölçülebilir hipotezler oluşturmada evrimsel perspektifin kullanımı üzerinde özellikle duracaktır. 

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 331 Duyum ve Algı

Bu ders insanların dünyanın içsel bir modelini oluşturmak için duyu organlarıyla nasıl bilgi edindiklerini incelemektedir. Öğrenciler insan algısının sınırlarını anlamak için psikofiziksel yöntemler kullanmayı ve sinyal tespiti çerçevesinde duyumsal becerilerimizi yorumlamayı öğreneceklerdir. Algının ham uyarımlar, bağlam ve beklenti tarafından şekillenen aktif, dinamik bir süreç oluşu üzerinde durulmaktadır. Ders boyunca bu dinamik yorumsal süreçleri örneklendirmek için illüzyonlar kullanılacaktır.

Önkoşullar: PSY 202 Araştırma Yöntemleri ve PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 322 Klinik Psikolojiye Giriş  

Bu ders klinik psikoloji alanındaki konulara genel bir bakış sunacak ve psikopatoloji, klinik değerlendirme ve psikoterapi üzerinde duracaktır. Dersin vurgusu bu alanlarda sahip olunan bilgilere teorik ve deneysel katkılar üzerinde olacaktır. Öğrencilere klinik psikoloji meselelerine bilim insanı-pratisyen perspektifinden yaklaşma olanağı verecek olan bu ders, psikopatolojinin incelenme ve tedavisinde araştırma temelli yaklaşımların ciddi psikiyatrik problemleri olan hastalar için yüksek kalitede etik bakıma nasıl dönüşebileceği üzerinde duracaktır.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 341 Öğrenme

Bu ders organizmaların yeni bilgi edinmelerini ve çevrelerine uyum sağlamalarını sağlayan öğrenme süreçlerini incelemektedir. Bunlara örnek, klasik ve edimsel koşullanma, pekiştirme, kategorize etme, uyaran genellemesi ve uyaran ayrımıdır. Bunun yanı sıra öğrenciler öğrenme süreçleriyle ilgili insan ve hayvanlar üzerinde çalışma yapmakta kullanılan araştırma yöntemlerine aşinalık kazanacaklardır.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 332 Nöropsikoloji

Nöropsikoloji, psikoloji, nöroloji ve sinirbilimi bir araya getirerek zihnin nasıl çalıştığını anlamak amacıyla beyin ve davranışı inceler. Bu derste biliş alanında algı, hafıza, dil, dikkat ve eylem gibi çeşitli konular üzerinde durulacaktır. Ders programı üç alandaki araştırmalar temelinde hazırlanmıştır: (1) Beyin kanaması ve tümörler nedeniyle bölgesel beyin hasarı olan veya Alzheimer veya Parkinson gibi nörolojik hastalıkları olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalar. (2) Çeşitli bilişsel eylemlerde bulunan sağlıklı insanların beyin aktivitelerini gözlemlemeyi mümkün kılan nörolojik görüntüleme teknikleri. (3) Sinirsel aktivitenin doğrudan gözlemlenebildiği hayvanlar üzerine yapılan fizyolojik çalışmalar. 

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 461 Motivasyon ve Duygu

Motivasyon insanların ihtiyaçları ve arzuları ile ilgilidir. “Yaptığımız şeyleri niye yaparız?” genel sorusunu ele alır. Duygu büyük ölçüde bu ihtiyaç ve arzuların karşılanma oranının bir yansımasıdır. Bu derste davranışlarımızı harekete geçiren, yönlendiren ve devamlılığını sağlayan motivasyonel ve duygusal faktörler incelenecektir. İçsel ve dışsal motivasyon ile bunların duygu ve davranış için sonuçları üzerinde özellikle durulacaktır. 

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 412 İleri Sosyal Psikoloji

Ders, sosyal psikolojide klasik ve güncel araştırma ve teorilerin ileri düzey tetkikini içermektedir. Kişi algısı, stereotipler, benlik, tutumlar, sosyal etki ve grup dinamikleri gibi konular üzerinde durulacaktır. Ders seminer formatında verilecek ve eleştirel düşünme ile tartışmaya özellikle önem verilecektir.  

Önkoşul: PSY 212 Sosyal Psikoloji I

PSY 431 Sağlık Psikolojisi

Bu ders, biyopsikososyal bir perspektiften biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin aşağıdaki öğelerle nasıl ilişki içine girdiklerini ve bu öğeleri nasıl etkilediklerini incelemektedir: a) İnsanların iyi sağlığı teşvik etmek ve hastalığa engel olmak için gösterdikleri uğraş, b) İnsanların tıbbi sorunlar için gördükleri tedavi, c) Stres ve çeşitli yaşam modeli faktörlerinin (örn. Sigara, kilo kontrolü) hastalıktaki rolü, d) İnsanların stres ve acıyla başa çıkma ve stres ve acıyı azaltma biçimleri e) Ciddi ve/veya kronik sağlık sorunları olan hastaların iyileşme, rehabilitasyon ve psikososyal uyum sağlama süreçleri. Derste aynı zamanda yaş, kültür, etnik köken, cinsiyet, cinsellik ve tinselliğin sağlık psikolojisiyle ilişkisi üzerinde durulacaktır. 

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 413 Aile Psikolojisi

Bu derste öğrenciler aile kavramının tanımı, Türkiye’de ve dünyada ailelerle ilgili istatistikler, ailenin tarihi ve ailelerin kültürel/etnik arka planlarına dair genel bir bakış edineceklerdir. Eş seçimi, sevgililik ve boşanma süreçleri incelenecektir. Son olarak, aileleri anlamakta temel teorik yaklaşımlar (örn. sistemler teorisi, aile gelişimsel teorisi, aile gelişim teorisi, ekolojik teori, sosyal öğrenme teorisi, sosyobiyolojik teori) üzerinde duracaklardır.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

PSY 402 Psikolojide Ölçüm

Psikoloji testlerinin nitelik ve kullanımına, teknik ve metodolojik ilkelere, ve test yapmada sosyal ve etik değerlendirmelere giriş. Genel kabul görmüş bazı bireysel zekâ ve kişilik testlerine giriş.

Önkoşul: PSY 101 Psikolojiye Giriş

Psikoloji Serbest Seçmeli Dersleri

PSY  302 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri 

Psikologlar tarafından kullanılan araştırma yöntemlerinde ileri düzey konular çalışılacak ve deneyleme özellikle vurgulanacaktır. APA stili yazma becerileri üzerinde durulacaktır.

Önkoşul: PSY 202 Araştırma Yöntemleri 

PSY 313 Kültür ve Çeşitlilik Psikolojisi

Ders, psikoloji ilkelerinin çeşitli kültürler üzerinde çalışılma ve uygulanışına genel bir bakış niteliğindedir. Biliş, tavır yapısı ve değişimi, kişiler arası iletişim, kişilik ve akıl sağlığı gibi konular Türkiye ve dünyada farklı kültürel bağlamlarla ilişkileri açısından tartışılacaktır. 

PSY 311 Politik Psikoloji

Politik Psikoloji politika ve psikolojinin kesiştiği konuları inceleyen disiplinlerarası bir alandır. Siyasi iletişim ve medya, sosyal kimlik, otoritecilik, sosyal baskınlık yönelimi, inanç sistemlerinin ve politik tavırların oluşumu, karar verme ve bilgi işleme, siyasi liderlik, gruplar arası çatışma ve işbirliği, ve şiddet gibi konular üzerinde durulacaktır.

PSY 324 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi

Bu ders DSM-IV çocuk ve ergen bozukluklarını işleyecektir. Çocuk ve ergenlerde görülen temel davranış bozukluklarında yaygınlık, etiyoloji, ölçütler, eşzamanlı hastalık, örnekleme şekilleri ve sonuç gibi konular üzerinde durulacaktır.

PSY 441 İnsan Hafızası

Bu ders hafıza üzerine derinlikli bir inceleme niteliğindedir. Nöronal hafıza işlemleri (örn. uzun dönem potansiyalizasyon), hafiza türleri (örn. örtülü ve açık hafıza), yaşam boyunca hafızada gelişimsel değişimler (örn. sinaptik yoğunlukta değişimler), ve nöropatinin hafızaya etkisi (örn. amnezi) incelenmektedir. Temsili konular, kaynak denetleme, hafıza bozukluğu, uzmanlık ve bağlayıcı sorun gibi ek konular üzerinde durulacaktır.  

Önkoşul: PSY 342 Bilişsel Psikoloji

PSY 391 Psikolojide Seçme Konular

Öğretim elemanı tarafından öğrenci ihtiyacına veya güncel ilgiye göre seçilen bir psikoloji alanında yoğun bir çalışma içeren bu ders, konusu değiştikçe kredili olarak tekrarlanabilir.

 

PSY 392 Yönetimli Araştırma

Öğrenci ve öğretim elemanının ilgisi dâhilinde bir konuda öğretim elemanının gözetiminde araştırma. Yapılacak çalışma miktarına göre 3 krediye kadar alınabilir. 

PSY 394 Bağımsız Araştırma

Bu derste öğrenci bir öğretim elemanının denetiminde bireysel bir çalışma tasarlar ve yürütür. Yapılacak çalışma miktarına göre ders kredisi belirlenecektir. 

PSY 496 Psikoloji Stajı

Bu ders öğrencilere önceden kabul edilmiş bir kurum veya kuruluşta uygulamalı öğrenme deneyimi sunar. Öğrenciler geçer not için yükümlülüklerini belirten bireysel sözleşme imzalayacaklardır.

PSY 403 Psikoloji için İleri Düzey İstatistik

Bu ders öğrencilere çok değişkenli istatistiksel analizleri anlamak, değerlendirmek ve yürütmek için gereken kavramsal bilgi ve becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır. Derste çoklu regresyon, faktöriyel ANOVA, faktör analizi, diskriminant analizi ve yapısal eşitlik modellemesi gibi istatistiksel teknikler üzerinde durulacaktır. Dersin bir parçası olarak öğrenciler SPSS (bir istatistiksel yazılım paketi) kullanarak bilgisayar temelli çok değişkenli analizler yapmayı öğreneceklerdir.

Önkoşul: PSY 203 İstatistik

PSY 423 Travma Psikolojisi 

Öğrenciler bu derste travmanın yaygınlık oranları, posttravmatik tepkiler üzerine teoriler ve bu tepkilerin çeşitliliğine dair genel bir bakış edineceklerdir. Çocuk istismarı, tecavüz, aile içi şiddet, cinayet, şiddete tanıklık, savaş, doğal afetler ve terörist saldırı gibi özel konular üzerinde durulacaktır. Mağdurun bu olaylara tepkisinin psikolojisi ayrıntılı olarak incelenecektir.  Travmaya dair bakış açıları üzerindeki toplumsal, kültürel ve tarihsel etkiler de tartışılacaktır.

PSY 414 Kadın ve Cinsiyet Psikolojisi

Kadınların psikolojileri üzerindeki biyolojik, sosyolojik ve kültürel etkiler incelenecektir. Cinsiyet sosyalleşmesi, cinsiyet rolleri ve cinsiyetin kişilik, iletişim, başarı ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde durulacaktır.

PSY 491 Psikolojide Seçme Konular

Öğretim üyesi tarafından öğrenci ihtiyacına veya güncel ilgiye göre seçilen bir psikoloji alanında yoğun bir çalışma içeren bu ders, konusu değiştikçe kredili olarak tekrarlanabilir.

PSY 492 Yönetimli Araştırma

Öğrenci ve öğretim üyesinin ilgisi dâhilinde bir konuda öğretim üyesinin gözetiminde araştırma. Yapılacak çalışma miktarına göre 3 krediye kadar alınabilir. 

PSY 494 Bağımsız Araştırma

Bu derste öğrenci bir öğretim üyesinin denetiminde bireysel bir çalışma tasarlar ve yürütür. Yapılacak çalışma miktarına göre ders kredisi belirlenecektir.

Bu haber toplam 17252 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.