1. HABERLER

  2. REHBERLİK

  3. Ram'ların Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Ram'ların Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Rehberlik ve Rehberlik Araştırma Merkezleri İle İlgili Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı...

A+A-

Rehberlik ve Rehberlik Araştırma Merkezleri İle İlgili Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğin ayrıntıları şöyle: 


Ekli ‘Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4/11/2010 tarihli ve 67074 sayılı yazısı üzerine, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre, Bakanlar’ Kurulu’nca 17/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22 Şubat 2011 SALI Resmî GazeteSayı : 27854

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2011/1331

Ekli ‘Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4/11/2010 tarihli ve 67074 sayılı yazısı üzerine, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre, Bakanlar’ Kurulu’nca 17/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE

ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile bu bendin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

f) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin;

Nüfus sayısı:

1) 600.000′e kadar 1,

2) 600.001 ve daha fazla 2,

3) “Tam gün tam yıl eğitim uygulaması ya da açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim yapılması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“4) İş eğitim merkezleri ile iş okullarında her grup, sınıf veya şube için 1,”

“8) Özel eğitim okullarına (hastane ilköğretim okulları hariç) gezerek özel eğitim görevi için 1,”

“10) Rehberlik araştırma merkezlerine;

(A) Zihinsel engelliler için merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000′e kadar olan yerlerde 1, sonra gelen her 200.000 nüfus için 1,

(B) Görme engelliler için 1,

(C) İşitme engelliler için 1,

(D) Gezerek özel eğitim görevi için 1,

11) Görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilere yönelik açılan her anasınıfı için 1,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mesleki ve teknik eğitim merkezleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatılı ilköğretim bölge okulları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 - Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000′e kadar olan yerlerde 5, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Okul rehberlik servisleri için;

a) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,

b) İlköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 250 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

d) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

e) İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının az olması nedeniyle rehber öğretmen norm kadrosu verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

f) Pansiyonlu mesleki eğitim merkezlerine 1,

g) Bağımsız anaokullarına 1,

rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Buna, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100′ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500′ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.”

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, (d) ve (e) bentleri ile (f) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Yöneticilerin girecekleri ders saatleri dikkate alınmaz.”

“d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4′ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

1) 10 uncu sınıflarda; 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31-41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur.

e) Güzel sanatlar ve spor liselerinin bölümler itibarıyla alan derslerinin ders yükü;

1) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her iki öğrenci için 6 saate kadar,

2) Koro eğitimi, çalgı toplulukları, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saate kadar,

ilave edilerek bulunur. Ancak bir şube 3′ten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz. Bire bir çalışmayı veya grup çalışmasını gerektiren derslerin norm kadroları ayrı belirlenir.”

“2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır. Ancak, anadolu statüsündeki okulların ilgili mevzuatına göre öğretmeni belli nitelikleri taşıyanlar arasından seçilen ve haftada bir öğretmenin zorunlu olarak okutmak durumunda olduğu ders miktarına ulaşan dersler bunun dışındadır.”

“g) Aşağıda belirtilenlerden;

1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara veya protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne, sınıf, şube ve öğrenci sayısına ve il veya ilçenin nüfusuna bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,

3) Taşımalı eğitim kapsamında öğretmenlerin okul ve kurumlara taşınması halinde bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin,

4) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, açık lise ve açık ilköğretim okulu, 1 inci, 2 nci ve 6 ncı akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ile benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

Ancak, (1) numaralı alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.”

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 - Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.”

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

e) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümler uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 -  Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yer alan ilgili bölüm için TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 14247 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.