1. HABERLER

  2. DUYURULAR

  3. 2009 TSE Personel Alım Sınavı

2009 TSE Personel Alım Sınavı

TSE'nin merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda kadro unvan ve sayıları belirtilen toplam 72 adet kadrolu personel alınacak.

A+A-

TSE'nin merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda kadro unvan ve sayıları belirtilen toplam 72 adet kadrolu personel alınacak.

İŞ TALEP FORMU

Kadro Unvanı

Öğrenim

Düzeyi

Bölümü

Personel Sayısı

Mühendis

LİSANS

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu

8

Mühendis

LİSANS

Makine Mühendisliği bölümü mezunu.

12

Mühendis

LİSANS

Kimya Mühendisliği bölümü mezunu.

6

Mühendis

LİSANS

İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu.

4

Mühendis

LİSANS

Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu.

4

Mühendis

LİSANS

Gıda Mühendisliği bölümü mezunu.

3

Mühendis

LİSANS

Orman Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.

2

Mühendis

LİSANS

Metalurji Mühendisliği bölümü mezunu.

2

Memur

LİSANS

Siyasal Bilgiler,  İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu.

7

Memur

LİSANS

Hukuk Fakültesi mezunu.

3

Avukat

LİSANS

Hukuk Fakültesi mezunu.

3

Tekniker

ÖNLİSANS

MYO Makine, Makine-Resim Konstrüksiyon, Mekatronik Bölümü mezunu.

7

Tekniker

ÖNLİSANS

MYO Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Elektronik bölümü mezunu.

 

3

Tekniker

ÖNLİSANS

 

MYO İnşaat, İnşaat Teknikerliği bölümü mezunu.

3

Tekniker

ÖNLİSANS

MYO Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği bölümü mezunu.

2

Tekniker

ÖNLİSANS

MYO Ağaç İşleri bölümü mezunu.

1

Memur

ÖNLİSANS

MYO Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü mezunu.

2

1-  SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1979 ve sonraki tarihlerde doğmuş olanlar.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 

5) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis, veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 21 Eylül 2008 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2008-KPSS Lisans ve 2008 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

8) Lisans mezunları için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki sınavlar) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla TOEFL IBT Sınavından 65 ve üzeri, TOEFL PBT Sınavından 470 ve üzeri puan almış olmak,

9) Avukat kadrosuna atanacaklar için avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2- BAŞVURU

Enstitü kadrolarına yapılacak atamalar için başvurular, 3 üncü bölümde belirtilen belgelerle birlikte 23 Kasım 2009 tarihinden 07 Aralık 2009 günü mesai saati bitimine kadar şahsen veya Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Necatibey Caddesi No 112 06100- Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile (iadeli taahhütlü) yapılacaktır.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin Enstitü Genel Evrak birimine en geç 07 Aralık 2009 tarihine kadar teslimi gerekmekte olup postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sadece bir kadro unvanı için başvuruda bulunacaktır. Birden fazla kadro unvanı için başvurulması halinde, başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacak, bu durumdaki adayın ataması yapılsa dahi iptal edilecektir.

3- BAŞVURU BELGELERİ

1) Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya http://www.tse.org.tr web-sitesinden temin edilip doldurulacak “İş Talep Formu”,

2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3) Adayların kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

4) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, (Yabancı okul mezunları için denklik belgesi),

5) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

6) KPDS veya TOEFL sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

7) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

9) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

         10) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

            Posta ile yapılacak başvurularda adaylar, belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını göndermeleri durumunda fotokopileri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik olunarak belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

4- SINAV ŞEKLİ

Giriş sınavı sözlü sınav – mülakat şeklinde yapılacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar, öğrenim durumlarına uygun KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralamaya tabi tutulacak ve her bir dalda alınacak eleman sayısının 4 katı aday sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olanlar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sıralama sonucunda sözlü sınav-mülakata katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

5- SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, fiziki durumları ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

 

6- SINAV YERİ

Giriş Sınavı Enstitünün Necatibey Cad. No 112 06100-Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih ve saatte yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

 

7- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asil ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerine, yedek listedeki adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir. Ataması yapıldığı halde başlamayanların ya da çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanların yerine de yeni bir giriş sınavı açılana kadar yedek listedeki adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu haber toplam 4494 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.