1. HABERLER

  2. PSİKİYATRİ

  3. Panik Atak Belirtileri ve Nöroendokrin Tümör

Panik Atak Belirtileri ve Nöroendokrin Tümör

Vücudun hormon dengesini düzenleyen organ ve bölümleriyle, sinir sistemi hücrelerinde gelişen tümörler, nöroendokrin tümör (NET) olarak tanımlanıyor.

A+A-

Son yıllarda görülme sıklığı 5 kat artan tümörlerden kaynaklanan şikayet ve belirtiler çoğunlukla başka hastalıklarla karıştırıldığı için hastalar yıllar boyunca tedaviden yoksun kalıyor.

10 Ka­sım Dün­ya NET (Nö­ro­en­dok­rin Tü­mör­ler) Far­kın­da­lık Gü­nü do­la­yı­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len ba­sın top­lan­tı­sın­da, uz­man­lar son yıl­lar­da bu tü­mör­le­rin gö­rül­me sık­lı­ğı­nın art­tı­ğı­na ve er­ken ta­nı­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti.

Bu has­ta­lık gru­buy­la il­gi­li hem top­lum­da hem de dok­tor­lar ara­sın­da far­kın­da­lık ya­rat­mak için ya­pı­lan top­lan­tı­da, uz­man­lar gö­rün­tü­le­me ve ta­nı tek­no­lo­ji­le­rin­de­ki ge­liş­me­le­rin, bu tü­mör­le­rin teş­hi­si­ni ko­lay­laş­tır­dı­ğı­nı be­lirt­ti.  Prof. Dr. Alper Sevinç  "El­bet­te ön­ce­lik­le uz­ma­nın ya da has­ta­nın bu has­ta­lık­tan şüp­he­len­me­si ge­re­ki­yo­r" de­di.

Kan­se­re çok ben­zi­yor

NET far­kın­da­lık ça­lış­ma­la­rının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini dile getiren Gaziantep Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sevinç, karsinoid yani kansere benzeyen bu tümörlerde, erken tanı ve tedavi sonucunda yüzde yüz iyileşmenin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Sevinç sözlerine şöyle devam etti: "Kansere benzese de bu tür tümörlerin tedavisinde kemoterapi uygulanmıyor ve cerrahi müdahale ile bu grup hastalıklarda çok büyük başarılar elde ediliyor. Oysa tümörlerin ameliyat edilmesinin kötü sonuçlar doğuracağına ilişkin genel bir önyargı var. Bu, özellikle NET' lerde tamamiyle asılsız bir kaygı. Diğer taraftan zaman geçtikçe ve tümörler yayıldıkça hem tedavi güçleşiyor hem de hastalarda bu tümörlerden kay­nak­la­nan kalp ra­hat­sız­lık­la­rı gi­bi baş­ka sağ­lık prob­lem­le­ri de baş gös­ter­me­ye baş­lı­yor."

Kalp çar­pı­yor, tan­si­yon çıkıyor

Top­lan­tı­da uz­man­lar, özel­lik­le be­lir­ti ve şikayetleri, çok yaygın görülen başka pek çok hastalıkla aynı olduğu için NET teşhisinin güçleştiğine dikkat çekti. Gerçekten de NET hastaları genellikle kalp çarpıntısı, ani yüksek tansiyon, ishal gibi şikayetlerden yakınıyor. 

Prof. Sevinç, "Ancak bu şikayetler pek çok uzmana başvurduğunuz halde geçmediyse ve son bir yıldır devam ediyorsa, NET' ten şüphelenmek gerekiyor" diye konuştu.

S­te­ve Job­s da pan­kre­atik NE­T'ti!

NET gru­bu tü­mör­le­rin son za­man­lar­da sık­lık­la gün­de­me gel­di­ği­ni söy­le­yen Prof. Dr. Ab­dur­rah­man Ka­da­yıf­çı, bu il­gi­nin özel­lik­le Ste­ve Jobs 'un has­ta­lan­ma­sın­dan son­ra da­ha da art­tı­ğı­nı di­le ge­tir­di:

"App­le­'ın ku­ru­cu­su Ste­ve Job­s'­un has­ta­lı­ğı­nın pan­kre­atik NET ol­ma­sı, bu tü­mör­le­ri ye­ni­den gün­de­me ta­şı­dı." Mi­sa­fir öğ­re­tim gö­rev­li­si ola­rak Har­vard Tıp Fa­kül­te­si Gas­tro­en­to­lo­ji Bö­lü­mü­'n­de gö­rev ya­pan Prof. Dr. Ka­da­yıf­çı, Job­s'­un cer­ra­hi mü­da­ha­le ile te­da­vi edi­le­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­ya­rak şöy­le de­vam et­ti: "Bu tü­mör­ler­de er­ken ta­nı­da ame­li­-yat­la te­da­vi müm­kün. An­cak, bü­yük ih­ti­mal­le Jobs, cer­ra­hi ope­ras­yon­dan ka­çın­dı, al­ter­na­tif te­da­vi­le­ri de­ne­mek için Hin­dis­ta­n'­a git­ti. Bu uzun sü­re zar­fın­da has­ta­lı­ğı­nın iler­le­di­ği­ni ve mü­da­ha­le için geç ka­lın­dı­ğı­nı tah­min edi­yo­ruz." Ka­da­yıf­çı, tü­mör­le­rin geç teş­his edil­me­si­nin ana se­be­bi olarak dok­tor­la­rın has­ta­la­rı­nı din­le­me­me­si gösterdi.

Pa­nikata­ğa ben­zi­yor

Ha­cet­te­pe Tıp Fa­kül­te­si En­dok­ri­no­lo­ji Bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Tun­cay De­li­ba­şı has­ta­lık teş­his edi­le­me­yin­ce, has­ta­la­rın ço­ğu­nun psi­ki­yat­ri uz­man­la­rı­na yön­len­di­ril­di­ği­ne dik­kat çek­ti. "Ger­çek­ten de has­ta­la­rın yüz­de 20'sin­de pa­nikatak be­lir­ti­le­ri, yüz­de 40'ın­da ise ba­ğır­sak ha­re­ket­le­rin­de bo­zul­ma göz­le­ni­yo­r" di­yen Prof. Dr. De­li­ba­şı,  özel­lik­le ai­le he­kim­le­ri­nin bu ko­nu­da bi­linç­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.  

“PANİK ATAK TEDAVİSİ GÖRÜRKEN, NET TEŞHİSİ ALDIM” 

Ünlü oyuncu Didem İnselel de üç buçuk yıl boyunca yüksek tansiyon ve kalp çarpıntısı şikayetleriyle pek çok doktora başvurduğunu, geçen sene tesadüf eseri böbreküstü bezlerinde tümör tespit edildiğini söyledi. İnselel, “Şikayetlerim nedeniyle gitmediğim doktor kalmamıştı, hiç bir problem bulunmayınca etrafımdakiler artık benim hastalık hastası olduğumu düşünmeye başladı. Sonunda panik atak tanısı aldım ve antidepresan kullanmaya başladım. Ama şikayetlerimde bir azalma olmadı. En sonunda bir kardiyoloji uzmanı böbrek ultrasonu isteyince, böbreküstü bezimde tümör teşhis edildi. Gerçekten hasta olduğumu öğrenince o kadar çok sevindim ki! Nihayet bir tanı aldım, ameliyatla tümör alındı ve şikayetlerimden kurtuldum” diye konuştu.

ŞÜPHELENMEZSEN YAKALAYAMAZSIN!

Bu tümörlerin kolayca tespit edilebileceğini belirten uzmanlar, bunun için doktorların hastalarını daha iyi dinlemelerinin, hasta gördüğü tedavinin yaramadığını söylüyorsa, NET’ ten şüphelenip bu tümörlere yönelik tetkik yaptırmalarının gerekliliğine dikkat çekiyor. 

Kaynak; Ajanslar & İnternet Medyası

Bu haber toplam 5948 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.