1. HABERLER

  2. ÖZEL EĞİTİM

  3. Özel Eğitim Kurumları Dernek Görüşü

Özel Eğitim Kurumları Dernek Görüşü

Özel Eğitim Kurumları Derneği, özel eğitimle ilgili yaşanan sorunlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na bir dizi görüş sundu.

A+A-

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak Bütçe Uygulama Talimatı’nda yer alması planlanan yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerimiz;

GENEL DEĞERLENDİRME

Ülkemizde özel eğitim sürecinde yaşanan hızlı gelişim ile birlikte gerek Maliye Bakanlığı gerekse Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından alanda sancılı bir geçiş dönemi yaşandığı ve birçok sıkıntının oluştuğu bilgisi derneğimize ulaşmıştır. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda sorunların çözümü noktasında her türlü destek ve bilgiyi sağlamada göreve hazır bulunduğumuzu bildirerek Derneğimiz bu sorunların çözümüne yönelik geniş katılımlı bir toplantı düzenlemiş ve aşağıda yazılı olan kararları almıştır.

Derneğimize ulaştırılan en önemli sorun; ‘Alanda yaşanan hızlı kurum ve çocuk artışı.’
Öncelikli olarak, durumu değerlendirirken sorunu doğru tanılamak, çözüm yolları üretmede önemli bir başlangıç olacaktır. Toplumda okul çağında var olan engelli çocuk sayısının 690.000, şu anda özel eğitim desteğinden yararlanan çocuk sayısının ise 160.000 civarında olduğu bilinmektedir. Bu duruma göre sosyal güvencesi olmayan çocuklara da bu hakkın tanınmasıyla birlikte eğitim alan çocuk sayısının artması normal ve sevindiricidir. Evlerde saklı tutulan engelli çocuklara, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de katkısıyla kurumlara getirilmekte ve bu çocuklara eğitim hizmeti sunulmaktadır. Sorun; bizce kamu kurum yetkililerinin, bu alanda verilen hizmetin kalitesine ve verilen hizmetin gerekliliğine yeterince inanmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda sorunları masaya yatırarak, uygulayıcı olan biz eğitimciler, tarihi bir sürece tanıklık ettiğimiz bilinç ve sorumlulukla alana şekil verme ve yönlendirmeye yönelik hizmeti sürdürmeye devam edeceğimizi bildirerek, çözüm önerilerimiz ve alınması gerekli kararları tüm içtenliğimizle sizlerle paylaşarak, göreve hazır olduğumuzu Genel Müdürlüğümüze arz ederiz.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

·        Özel özel eğitim kurumlarının sunduğu eğitim hizmetinde, özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kuruluş amacı, niteliği, niceliği ve uygulama alanı net çizgilerle ayrı ayrı belirtilerek her biri için uygun ücret tespiti yapılmalıdır.Her iki kurumun da dünyada uygulandığı gibi var olma nedenleri ayrı ayrı değerlendirilerek işleyiş özelliklerine göre uygun yönetmelikler hazırlanmalıdır.

·        Özel özel eğitim kurumlarının gelir ve gider dengesini gösteren tablo detaylı olarak hazırlanmış ve ekte sunulmuştur. Görüldüğü üzere verilmesi gereken eğitimi sunan kurumların kar marjının % 10 u geçemeyeceği belgelerle tespit edilmiştir.

  • Özel özel eğitim kurumlarının hızlı artışını önlemek amaçlı standartların arttırılması amacına yönelik olarak;

a- Tahdit getirilmesi
I- Bölgesel istatistiklere göre, il ve ilçelerde açılabilecek özel özel eğitim kurumlarının sayılarının ihtiyaçlar ölçüsünde sınırlandırılması
II- Aynı sokakta ikinci bir kurumun açılmaması
III- Bağımsız bina koşulu olması

b- Kurucu temsilcisinin eğitimci olması koşulu aranması.
c- Standartlar yönergesinin ivedi olarak hazırlanması.

  • Alanda kaliteyi artıracak önlemler arasında denetimin artırılması amacına yönelik olarak;

a- Denetimin yapıcı ve rehberliğe dönük olması
b- Kurumların hazırlayıp milli eğitim müdürlüklerine verdikleri dosyanın takibi ve incelenmesinin sadece milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyon tarafından yapılması işlemleri hızlandıracak aynı zamanda ortak bir sistem geliştirilecek ve istenen belgelerde de bütünlük sağlayacaktır.

  • Yönetmelikler hazırlanırken alınacak kararların uygulanabilir olması amacına yönelik olarak;

a- Kurumlar tarafından hazırlanan ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne sunulan programların onaylanması için gerekli desteğin sağlanması.
b- Zorunlu personelin özür gruplarına göre yeniden düzenlenmesi,
c- Çocukların sosyal beceri ve yeterliliklerini geliştirecek grup derslerine yer verilebilmesi ve uygun eğitimci kadrosunun istihdam edilebilmesi
d- Yönetmeliklerin güncellenerek 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nda belirtildiği gibi kurumlar arası kurulacak ortak komisyonlar tarafından ivedi olarak çıkarılması,

e- Uygulamayı büyük ölçüde kolaylaştıracağı düşünülerek özellikle özel özel eğitim okulları ve özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için ayrı iç yönetmelik hazırlanması

·        Örgün ve yaygın eğitim işleyişinin farklı olduğunun bilinerek daha spesifik kararlar alınması, tüm yönetmeliklerin bu ayrımın farkında olarak hazırlanması.

·        Biz eğitimcilerin özveri ile yaptığı, ciddi bir duygusal destek gerektiren işimizde sık sık tekrarlanan alana yönelik olumsuz yaklaşımlar performansımızı olumsuz etkilemektedir Dayanağı olmadan, görüş alınmadan hazırlanan yönetmelik ve genelgeler işimizde performansımızı azaltmaktadır. Taslak yönetmelik hazırlanırken görüşümüzün alındığı gibi kurumlarımızı ilgilendiren genelgelerde de görüşlerimizin alınması performansımızı arttıracaktır. Ayrıca performansımızı daha da artırmak için kurumlarımızın yaptıkları olumlu girişimler desteklenebilir, motivasyonu artırıcı destekleyici girişimlerde bulunulabilir.(Takdirname, dergide yayınlama vb. )

  • Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği, hizmet içi eğitimlerle kurumların eğitim kalitesini ve yeterliliklerini güncel tutacak, üyelerinin etik ilkelere bağlılığını denetleyerek hizmet kalitesinin artışının sağlanması ve korunmasında resmi kurumlara sürekli destek verecektir. Etik kuralların işlemesi için dernek tarafından çeşitli uygulamalar yapılacak, yapılan uygulamalar ve girişimler ayrıca bilgi olarak bakanlığın ilgili birimlerine sunulacaktır.

Ayrıca özel özel eğitim kurumlarının SHÇEK’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na geçişlerinin tamamlanmasıyla birlikte uygulama birliği sağlanacağı için ortak disiplinin oluşması kaçınılmazdır.

  • Alanda eğitimin kalitesini arttıracak etkinliklerin genel müdürlüğümüz tarafından desteklenmesi alana prestij kazandıracaktır. Aynı zamanda resmi kurumları temsil eden yetkililerin etkinliklere katılımının sağlanması alanda yapılan çalışmaların anlaşılmasını kolaylaştırarak kurumlara duyulan güvenin toplumun bütün kesimlerine dalga dalga yayılmasına yol açacaktır.

Yapılması Planlanan Etkinlikler:

a- Kurumların işleyişini anlatan sinevizyon gösterisiyle, tanıtım kokteyli
b-Özel eğitim şurası
c-Tüm kurumların katılımıyla yapılacak çocuk şenliği
d-Özel özel eğitimi iyileştirme ve geliştirme toplantıları

·        Özel eğitim hizmetleri bireysel ve grup eğitim dersleri dışında aile eğitimi, bireysel görüşmeler, danışmanlık, servis hizmeti, okullarda izleme ve çeşitli etkinliklerle hizmet çeşitliliği ücretsiz olarak yapılmaktadır. Verilen hizmetler ayrı kategorilerde nitelik olarak değerlendirilerek ücret yelpazesi geliştirilebilir.

·        Kamu çalışanlarının kurum açması ve yapılan uygulamaların taraflı olması halinde kamu çalışanı hakkında gerekli işlem yapılarak, durumun önlenmesi,

·        18 yaş üzeri engelli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon haklarının engellenmesi yerine uygun programlarla sosyal uyumlu ve üretken bireyler olmaları yönünde destek sağlayacak şekilde eğitimlerinin sürdürülmesi.

·        Engelli bireylere ödenen eğitim ücreti bütçe uygulama talimatında yayınlanırken bireysel ya da grup olarak ayırmadan, hizmet türlerine göre özel özel eğitim kurumlarında oluşturulacak öğrenci değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirmeleri yapılarak engelli bireyin hangi hizmetlerden yararlanacağına karar verilmesi ve bu karara göre ücret yelpazesi düzenlenmesi uygun olacaktır.

·        Kurumlarda sunulan hizmet kalitesinin, belirli periyotlarla özel özel eğitim kurumlarından istenecek istatistik ve raporlarla belgelendirilmesi.

·        Yönetmelikler hazırlanırken alınacak her kararda 5378 sayılı Özürlüler Kanunu, İnsan Hakları Bildirgesi ve Engelli Haklarının dayanak olarak alınması.

·        Önemli sorunlarımızdan biri de alanda yetişmiş personelin olmayışıdır. Soruna yönelik çözüm önerimiz:

a-Kısa sürede çözüm önerimiz: Uzun süreli sertifika programları düzenlenerek alandaki personel eksiğinin giderilmesi.
b-Uzun sürede çözüm önerimiz: YÖK ile gerekli iletişimin kurulması.

·        Özel eğitim kurumlarının işleyişinde sistemin oluşması için bilgi ve belgelerin Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmasıyla tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde uygulama birliğinin sağlanması.

Genel müdürlüğünüzce yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız ilgili raporun genel müdürlüğünüz tarafından değerlendirmeye alınmasını umut ederek;

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Yönetim Kurulu Adına
Mustafa Metin TAŞ
Dernek Başkanı

 

Kaynak: rehabilitasyon.com & aktuelpsikoloji.com haber merkezi

 

Bu haber toplam 11042 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum