1. HABERLER

  2. GENEL-SAĞLIK

  3. Kadınlar mı Daha Kolay Kilo Alır Erkekler mi?

Kadınlar mı Daha Kolay Kilo Alır Erkekler mi?

Acı çektirildiğini düşünmek, bastırılmış öfkeler, sevilmediğini sanmak...Zihninize yer eden düşüncelerin size kilo aldırdığını biliyor muydunuz?

A+A-
Ka­dın­lar er­kek­ler­den da­ha ko­lay ki­lo alı­yor. Bes­len­me Da­nış­ma­nı ve Es­te­tik Me­di­kal He­ki­mi Dr. Gö­nül Ateş­sa­çan bu du­ru­mun çe­şit­li ne­den­le­ri ol­du­ğu­nun, dü­şün­ce ka­lıp­la­rı­nın da ki­şi­nin ki­lo so­ru­nu­nu te­tik­le­di­ği­nin  al­tı­nı çiz­di.
 
Dr. Gö­nül Ateş­sa­çan ka­lıp­laş­tı­rı­lan dü­şün­ce­le­rin be­de­ne na­sıl yan­sı­dı­ğı­nı şu cüm­le­ler­le ak­tar­dı: “A­kıl­dan sü­rek­li ve yo­ğun ola­rak  ge­çen dü­şün­ce­ler, ya­şa­mı şe­kil­len­di­rir­ler. Zi­hin­den en­di­şe, öf­ke, kır­gın­lık, in­ti­kam ve­ya hak­sız­lı­ğa uğ­ra­nıl­dı­ğı­na da­ir dü­şün­ce­ler ge­çi­yor­sa; bu dü­şün­ce­ler be­de­ne ge­ri dö­ner sa­kın unut­ma­yın! Ko­nuş­ma­la­rı­nı­za  dik­kat edin, bir şe­yi 3 ke­re­den faz­la söy­lü­yor­sa­nız, bu bir dü­şün­ce ka­lı­bı­dır, ger­çek­le­şir. Acı çek­ti­ril­di­ği, ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı için nef­ret duy­ma.
 
Ken­di­ni kur­ban ola­rak gör­me, ken­di­si­ni ha­yat­ta en­gel­len­miş his­set­me, ti­ro­id do­ku­su­nun az ça­lış­ma­sı­na ve vü­cu­dun ya­vaş­la­ma­sı­na, ki­lo al­ma­ya ne­den olur. Ka­dın­lar­da­ki se­lü­li­tin ne­de­ni bi­rik­ti­ril­miş öf­ke ve ken­di­ni ce­za­lan­dır­ma­dır. Şiş­man­lık aşı­rı has­sa­si­yet­le baş­lar. Ki­şi­nin ko­run­ma­ya ih­ti­ya­cı var­dır. Ka­dın­lar­da  kal­ça  yağ­lan­ması­nın ne­de­ni bu­dur, an­ne ve ba­ba­ya du­yu­lan inat­çı öf­ke­dir. Uy­luk­lar­da yağ­lan­ma ço­cuk­luk­tan kal­ma, bas­tı­rıl­mış öf­ke­dir.”
 
So­run: Ka­dın­lık hor­mo­nu­nun (ös­tro­jen) yük­sek­li­ği kal­ça, uy­luk ve ka­rın  böl­ge­sin­de yağ­lan­ma ar­tı­şı­na ne­den olur. Çö­züm: Bes­len­me­ye da­ha dik­kat edil­me­li, sık bes­len­mek önem­li­dir. Me­ta­bo­liz­ma can­lan­ma­sı için sau­na fay­da­lıdır.
 
So­run: Her do­ğum son­ra­sı  alı­nan, ve­ri­len ki­lo­lar me­ta­bo­liz­ma­yı ya­vaş­la­tır. Çö­züm: Ha­mi­ley­ken en faz­la 15 ki­lo alın­ma­sı ge­re­kir, ha­mi­le­lik dö­ne­min­de dü­zen­li bes­len­me ve 4. ay­dan iti­ba­ren ya­pı­lan her gün ha­fif yü­rü­yüş kilo dengesini korur.
 
So­run:Çi­ko­la­ta ve şe­ke­ri  her gün ye­mek is­ti­yor­sa­nız: Ya­şa­mı­nız­da sev­gi ek­sik­li­ği var­dır, sev­gi ve­ril­se bi­le sev­gi ala­mı­yor­su­nuz­dur. Bu açığı ka­pat­mak için şe­ker ye­riz. Çö­züm: Eg­zer­siz, dü­zen­li bes­len­me ya­nın­da, ruh­sal ve duy­gu­sal açı­dan des­tek alın­ma­sı ki­lo­nun ka­lı­cı ola­rak ve­ril­me­si­ni sağ­lar. So­ru­nu çöz­mek ye­ri­ne tat­lı yi­ye­rek bu­nu unut­ma­yı se­çe­riz. Bu du­ru­ma kar­şı ye­me­nin ye­ri­ne ge­çe­cek alış­kan­lık­lar edinmeli.
Bu haber toplam 2050 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.