1. HABERLER

  2. PSİKOLOJİ

  3. Depresyon mevsimindeyiz sizi bu havalar mahvetmesin

Depresyon mevsimindeyiz sizi bu havalar mahvetmesin

Eğer çev­re­niz­de­ki in­san­lar şim­di­ler­de da­ha has­sas, alın­gan ve si­nir­li ol­du­ğu­nu­zu söy­lü­yor­sa... Ve iş­tah­sız­lık, bit­kin­lik, uy­ku problemi ve ka­ram­sar­lık gi­bi du­rum­lar ya­şı­yor­sa­nız...

A+A-

Gök­han Ka­ya / Türkiye Gazetesi


Eğer çev­re­niz­de­ki in­san­lar şim­di­ler­de da­ha has­sas, alın­gan ve si­nir­li ol­du­ğu­nu­zu söy­lü­yor­sa... Ve iş­tah­sız­lık, bit­kin­lik, uy­ku problemi ve ka­ram­sar­lık gi­bi du­rum­lar ya­şı­yor­sa­nız... Si­zin için dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma adı­na teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor de­mek­tir.

Kış mev­si­mi­nin gel­me­siy­le gün­le­rin kı­sal­ma­sı, sü­rek­li ka­ran­lık ve bu­la­nık ha­va­ya ma­ruz ka­lın­ma­sı so­nu­cun­da ye­ter­siz gü­neş ışı­ğı, iş yü­küm­lü­lü­ğü­nün art­ma­sı gi­bi ne­den­ler dep­res­yo­na da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Ab­dül­ka­dir Çe­vik, dep­res­yon­la mev­sim­ler ara­sın­da bir bağ­lan­tı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Son­ba­har in­san­la­ra ha­za­nı, ha­zan ise hüz­nü an­la­tı­yor. Gü­ne­şi az gör­mek ve çe­şit­li ki­şi­sel so­run­lar ne­de­niy­le mev­sim­sel ge­çiş­le­rin ya­şan­dı­ğı bu dö­nem­de dep­res­yo­na gir­me ris­ki yük­sek” de­di.
Dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma ih­ti­ma­li­nin son­ba­har­da çok yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof. Dr. Çe­vik, dep­res­yo­nun et­ki­le­ri­nin ba­zen ken­di­ni be­den­sel ağ­rı, uy­ku bo­zuk­lu­ğu ve mi­de-ba­ğır­sak so­run­la­rı gi­bi prob­lem­ler­le gös­ter­di­ği­ni söy­le­di.

NA­SIL SA­VA­ŞA­CAK­SI­NIZ?
Kış gün­le­ri­nin se­bep ol­du­ğu dep­res­yo­na ya­ka­lan­ma­mak için ya da dep­res­yon­dan en az za­rar­la kur­tul­mak için in­san­la­rın ya­şa­dık­la­rı olay­la­ra po­zi­tif bak­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Prof. Dr. Çe­vik, ai­le­sin­de da­ha ön­ce dep­res­yo­na ya­ka­lan­mış ki­şi­le­rin ve ha­ya­ta sü­rek­li ka­ram­sar ba­kan­la­rın son­ba­har dep­res­yo­nu­na ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Uz­man­lar, dep­res­yon ya­şa­yan ki­şi­le­rin ha­va bu­lut­lu ol­du­ğun­da dı­şa­rı çık­mak is­te­ği ol­ma­ma­sı du­ru­mu­nu ye­ne­rek dı­şa­rı çık­mak için ça­ba sarf et­me­si­nin, iş ye­rin­de­ki bu­nal­tı­cı­lı­ğı azalt­mak için kı­sa ke­yif­li mo­la­lar ve­ril­me­si­nin, dü­zen­li ve eg­zer­siz ya­pıl­ma­sı­nın, sos­yal fa­ali­yet­ler ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin dep­res­yo­nu ön­le­ye­ce­ği­ni ifa­de edi­yor­lar.

Bu haber toplam 1916 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.