1. HABERLER

  2. AİLE SAĞLIĞI

  3. Çocuğunuza Bu Sorunu Yaşatmayın

Çocuğunuza Bu Sorunu Yaşatmayın

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre, birden fazla ve birbirinden farklı fiziksel ve duygusal farklılıklar taşıyan anne türevleriyle büyüyen erkek çocukların ruhsal gelişimlerinde gelgitler ve bağlanma sorunları yaşanıyor

A+A-

Cin­sel Sağ­lık Ens­ti­tü­sü Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Dr. Cem Ke­çebe­bek­le­rin 0-3 yaş dö­ne­min­de sev­gi­ye, il­gi­ye, bes­len­me­ye ve­ya uy­ku alış­kan­lık­la­rı­nı kar­şı­la­ya­bi­len bir an­ne­ye ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, ço­cu­ğu­nu an­ne­an­ne, ka­yın­va­li­de ve­ya bir baş­ka an­ne tü­re­viy­le bü­yüt­mek zo­run­da ka­lan ka­dın­la­rın bu sü­re­ci ço­cuk­la­rıy­la sağ­lık­lı bir şe­kil­de ta­mam­la­ya­ma­ma­sı­nın cid­di prob­lem­le­re ne­den ola­bil­di­ği­ni söy­le­di.

Gö­bek kor­do­nun­dan son­ra an­ne-be­bek ba­ğı­nı ku­ran ve be­be­ğin ken­di­ni gü­ven­de his­set­me­si­ni sağ­la­yan an­ne ko­ku­su, an­ne­nin ba­kı­mı ve sev­gi­si­nin be­be­ğin ruh­sal ve duy­gu­sal ge­li­şi­mi için ge­rek­li ol­du­ğu ka­dar be­yin ge­li­şi­mi için de ol­duk­ça ge­rek­li ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken Ke­çe, an­ne­nin tu­tar­lı ya­kın­lı­ğı­nı his­se­de­me­yen 0-3 yaş ara­sı ço­cuk­lar­ın ruh­sal ve be­den­sel bü­yü­me ve duy­gu­sal ge­li­şi­min­de ak­sak­lık­lar ola­bil­di­ği­ni ifa­de et­ti.

Dav­ra­nış­la­rın kö­ke­nin­de 0-3 yaş ara­sı ya­tar

Ke­çe, şöy­le ko­nuş­tu: ‘’­An­ne ko­ku­su, il­gi­si, sev­gi­si, şef­ka­ti, dav­ra­nış ve tu­tum­la­rı, ço­cuk ye­tiş­tir­me şek­li ve ide­ali, di­sip­lin an­la­yı­şı gi­bi he­men he­men her şey fark­lı­lık gös­te­re­bi­le­ce­ğin­den, tam da gü­ven ve bağ­lan­ma duy­gu­la­rı­nın ve ya­kın iliş­ki dav­ra­nım te­me­li­nin atıl­dı­ğı ye­tiş­me dö­ne­min­de ço­cu­ğun ak­lı­nın ka­rış­ma­sı­na yol aça­bi­li­yor. Bu du­rum da ço­cu­ğun bi­linç­dı­şı sü­reç­le­rin­de bağ­lan­ma ve gü­ven sar­sın­tı­sı ya­şa­ma­sı­na ne­den ola­bi­li­yor. Çün­kü ço­cu­ğun ge­li­şi­min­de, çev­re­sin­de­ki­ler­le kur­du­ğu iliş­ki­le­rin te­me­lin­de ve dav­ra­nış­la­rı­nın kö­ke­nin­de 0-3 yaş ara­sı an­ne-be­bek iliş­ki­si ya­tı­yor.”

Bu haber toplam 2716 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.