• BIST 110.179
 • Altın 155,916
 • Dolar 3,8576
 • Euro 4,5431
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 8 °C

Bir Yönetim Modeli Süleymaniye Yönetim Psikoloji ve Kurum Kültürü

Bir Yönetim Modeli Süleymaniye Yönetim Psikoloji ve Kurum Kültürü
Bu eser bir me­de­ni­yet mo­de­li olan Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si’nin yö­ne­tim ve psi­ko­lo­ji çer­çe­ve­sin­den yo­rum­lan­ma­sı­dır.

Bu ese­rin il­ham kay­na­ğı, yö­ne­ti­ci­le­re yö­ne­lik bir­den faz­la di­sip­lin­le bü­tün­leş­miş, fark­lı bir eği­tim yön­te­mi ge­liş­tir­me is­te­ği­dir. Ken­di öy­kü­müz­den, ta­ri­hi de­rin­li­ği­miz­den yo­la çı­ka­rak, ta­rih, ede­bi­yat, sa­nat, mi­ma­ri, şe­hir­ci­lik, psi­ko­lo­ji ve yö­ne­tim di­sip­lin­le­ri­ni bir mo­de­lin bü­tün­lü­ğün­de oku­mak bu yön­te­min oluş­tur­du­ğu fark­tır. Bu oku­yu­şu gü­nü­mü­ze ta­şı­ya­rak ye­ni bir ba­kış, far­kın­da­lık ve du­yar­lı­lık olu­şu­mu­na kat­kı yap­mak ise bu eği­tim yön­te­mi­nin ama­cı­dır. Bu eser ay­nı za­man­da bu eği­tim yön­te­mi­nin ku­ram­sal çer­çe­ve­si­dir.

Bu­gü­nün adım­la­rıy­la güç­lü bir ya­rı­nı in­şa ede­bil­me­mi­zin; uzun ömür­lü, güç­lü ve es­nek ya­pı­lar ku­ra­bil­me­miz­le müm­kün ol­du­ğu dü­şün­ce­sin­de­yim. Bi­ze bu ko­nu­da yol gös­te­re­bi­le­cek ta­ri­hi­miz­de­ki hâ­kim zir­ve ise “Os­man­lı Me­de­ni­ye­ti”dir.

Her me­de­ni­yet dün­ya­yı ye­ni­den ta­nım­la­ma ve an­lam­lan­dır­ma pro­je­si­dir. Her me­de­ni­yet bu pro­je­yi ku­rum­sal ya­pı­lar­la in­şa eder. Os­man­lı me­de­ni­ye­tin­de bu gö­re­vi yük­le­nen en önem­li ku­rum­sal ya­pı­lar ise “kül­li­ye”ler­dir. Kül­li­ye­ler için­de en iyi ör­nek ise Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si’dir. Bu­gün yö­ne­tim ge­le­ne­ği­mi­zi bes­le­ye­cek ve uzun ömür­lü ya­pı­lar oluş­tur­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak il­ke­ler “kül­li­ye” mo­de­li içe­ri­sin­de giz­li­dir.

Bu eser­de Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si’nin var­lı­ğın­da­ki bil­gi­ler, ku­rum­sal­laş­ma, ku­rum kül­tü­rü, de­ği­şim, kriz yö­ne­ti­mi, li­der­lik ve yö­ne­tim psi­ko­lo­ji çer­çe­ve­sin­de yo­rum­lan­mış­tır.

Her bö­lüm­de ön­ce ta­rih, sa­nat ta­ri­hi, mi­ma­ri ve ede­bi­yat di­sip­lin­le­ri çer­çe­ve­sin­den Sü­ley­ma­ni­ye’ye ba­kış or­ta­ya ko­nul­muş ar­dın­dan bu bü­tün­lük yö­ne­tim ve yö­ne­tim psi­ko­lo­ji­si açı­sın­dan ele alın­mış­tır. Bu yak­la­şım­ la Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si fark­lı di­sip­lin­le­rin sen­te­zin­de bü­tün­sel ola­rak ele alı­na­rak ta­nı­tıl­mış, ay­nı za­man­da yö­net­sel ve psi­ko­lo­jik yo­rum­la­rı­mı­zın da­yan­dı­ğı dü­şün­sel ze­min or­ta­ya ko­nul­muş­tur.  

İlk aşa­ma­da sa­nat, ede­bi­yat, ta­rih, mi­ma­ri ve şe­hir­ci­lik ko­nu­sun­da sa­ha­sın­da say­gın isim­le­rin gö­rüş­le­ri sen­tez­len­miş­tir. Bu kı­sım­lar­da müm­kün ol­du­ğun­ca yo­rum­la­ma­la­ra yer ve­ril­me­miş yö­ne­tim ve psi­ko­lo­ji ko­nu­sun­da­ki yo­rum­lar ay­rı baş­lık­lar­da de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Bu yo­rum­lar ta­ma­men öz­gün­dür. Bu kı­sım­lar­da re­fe­rans gö­rüş­le­re ve kay­nak­la­ra ge­nel­de baş­vu­rul­ma­ma­sı­nın ne­de­ni za­ten ese­rin bu ko­nu­da ilk ol­ma­sı­dır.

Yö­net­sel ve psi­ko­lo­jik yo­rum­lar ele alın­ma­dan okun­du­ğun­da ise eser ge­niş kap­sam­lı bir “Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si Reh­be­ri”dir. Bu nok­ta­dan ba­kıl­dı­ğın­da eser mi­ma­ri ter­mi­no­lo­ji­ye bo­ğul­ma­dan bu gü­ne ka­dar ya­pı­lan te­mel ça­lış­ma­la­rın özü­nü ak­tar­ma­ya ça­lı­şan özel­li­ğiy­le öne çık­mak­ta­dır. Böy­le­ce sa­nat, mi­ma­ri ve ta­rih oku­yu­cu­su­na “Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si” üze­ri­ne bü­tün­le­yi­ci bir eser su­nul­mak­ta­dır.

Bu yak­la­şı­mın di­ğer bir ama­cı da ese­ri oku­ya­cak olan yö­ne­ti­ci­le­rin, ta­rih ve sa­nat ko­nu­la­rın­da far­kın­da­lık oluş­tur­ma­la­rı­na kat­kı sağ­la­mak, ta­ri­hi de­rin­li­ği­mi­zi yö­ne­tim dün­ya­mı­za ta­şı­ma­la­rı­na yar­dım­cı ol­mak­tır.

Yö­net­sel ve psi­ko­lo­jik çö­züm­le­me­ler­le bir­lik­te eser bir bü­tün ola­rak okun­du­ğun­da ise gü­nü­müz yö­ne­ti­min­de bi­ze yol gös­te­re­cek uy­gu­la­na­bi­lir bil­gi ve il­ke­le­re ula­şı­lır. Ça­lış­ma­nın te­mel ama­cı da bu­dur. An­cak in­san ira­de­si­ne say­gı ve in­san­la­ra se­çim öz­gür­lü­ğü ta­nı­mak için iki bü­tün­lük bir­bi­riy­le ka­rış­tı­rıl­ma­mış­tır. İs­te­yen bir reh­ber ola­rak, is­te­yen de bir “Me­de­ni­yet Mo­de­li”nin yö­net­sel ve psi­ko­lo­jik ana­li­zi ola­rak ese­ri oku­ya­bi­lir. So­nuç­ta her oku­yu­cu ne­yi arı­yor­sa onu bu­la­cak­tır. Çün­kü ger­çek­lik var olan de­ğil al­gı­la­dı­ğı­mız­dır.

Bu­gün bir­çok dep­re­mi, yan­gı­nı ve top­lum­sal de­ği­şi­mi aşa­rak dim­dik ayak­ta du­ran Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si; 453 yıl­lık ya­şıy­la sü­rek­li­li­ği ve ku­rum­sal­laş­ma­yı an­la­tan, İs­tan­bul’un te­pe­sin­de bir ulu çı­nar­dır.

Sü­ley­ma­ni­ye, sa­de­ce mi­ma­ri ve sa­nat­sal açı­dan öne çı­kan bir eser de­ğil­dir. Bir şe­hir­ci­lik, kül­tür ve yö­ne­tim mo­de­li­dir. Hep­si­nin üze­rin­de bir dün­ya ta­sav­vu­ru, bir me­de­ni­yet ge­ni­dir.

Bu gen, bün­ye­sin­de güç­lü bir kül­tür in­şa et­me­nin, ku­rum­sal­laş­ma­nın ve yö­ne­tim psi­ko­lo­ji­si­nin şif­re­le­ri­ni ta­şı­mak­ta­dır. Bu eser bu şif­re­le­ri ana­liz et­mek id­di­asıy­la or­ta­ya ko­nul­muş­tur. Ay­nı za­man­da ala­nın­da ilk ve ön­cü ol­ma ni­te­li­ği­ni de ta­şı­mak­ta­dır. Bir il­ki oluş­tur­ma­nın, ön­cü ol­ma­nın ver­di­ği so­rum­lu­luk ve se­vin­ci his­se­der­ken, ese­re iliş­kin ya­pı­cı eleş­ti­ri­le­rin ye­ni ça­lış­ma­la­rın mo­ti­vas­yo­nu ola­ca­ğı­nı da ifa­de et­mek is­te­rim.

Bu ese­rin oluş­tur­mak is­te­di­ği zi­hin­sel far­kın­da­lı­ğın özü, Ahi Şey­hi Ede­ba­li’nin Os­man Ga­zi’ye ak­tar­dı­ğı söz­ler­de ifa­de­si­ni bu­lur:

“Geç­mi­şi­ni iyi bil ki, ge­le­ce­ğe sağ­lam ba­sa­sın. Ne­re­den gel­di­ği­ni unut­ma ki, ne­re­ye gi­de­ce­ği­ni unut­ma­ya­sın.”

Yap­mak is­te­di­ği­miz sos­yal ve kül­tü­rel kat­kı­yı ise Tu­ran Of­la­zoğ­lu’nun söz­le­riy­le özet­le­ye­bi­li­riz:

“Dü­nü, bu­gü­nün di­na­mi­ği ha­li­ne ge­tir­mek ge­re­kir.”

Biyografi:

İbrahim Zeyd Gerçik,

1970 Çanakkale doğumlu. İstanbullu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Davranış Bilimleri Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi’nde Sosyoloji Okutmanı (1993–1995), Kırıkkale Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Okutmanı (1995–1998) olarak görev aldı.

Eğitim, Halkla İlişkiler, Araştırma ve Planlama alanlarında yönetici olarak çalıştı (1998–2003). Özel bir eğitim ve danışmanlık firmasında “İnsan Kaynakları Uzmanlığı” eğitim programını tamamladı. 2003 yılından beri eğitim yöneticisi olarak görev yapmakta, yönetim ve yönetim psikolojisi alanlarında şirketlere yönelik eğitimler vermektedir. Ayrıca çeşitli vakıf ve kültür merkezlerinde uzmanlık alanıyla ilgili konularda topluma yönelik seminerleri yönetmektedir.

Semaver Kültür Sanat Dergisi
Orjinal Url : http://www.semaverdergisi.com/Bir-Yonetim-Modeli-SULEYMANIYE-cikti-5815.html.


Kitabın ilk basımı "Her Dem Güçlü Yönetim, Psikoloji ve Kurum Kültürü" adıyla yayımlanmıştır. İbrahim Zeyd Gerçik, Bir Yönetim Modeli: Süleymaniyede Süleymaniye Külliyesini, kurumsallaşma, değişim, kriz yönetimi, liderlik ve yönetim psikolojisi, terfi ve ast-üst ilişkileri ve mekân düzenlemesinin kurum işleyişine etkisi çerçevesinde yorumluyor. Kitap aynı zamanda Mimar Sinan ve Süleymaniye Külliyesi hakkında sahasında uzman tarihçi ve sanat tarihçilerinin görüşlerini içermesi, böylelikle tarih ve sanat konularında farkındalık oluşturarak tarihi derinliğimizi yönetim dünyamıza taşımayı hedeflemesi bakımından da dikkate değer. Şirket yönetimi alanında büyük ölçüde yabancı kaynakların referans alındığı günümüzde yerli kaynaklardan beslenen ve tarih, sanat tarihi, mimari ve edebiyat başta olmak üzere multidisipliner bir bakış açısı sunan eser, yazarın Bir Yönetim Modeli: Mimar Sinan adlı çalışmasının devamı mahiyetinde. Her iki eser, sahalarında son derece önemli bir boşluğu dolduruyor.


 Dil :  Türkçe
 Yayın Yılı :  2010
 Sayfa Sayısı :  144
 Kapak Türü :  Karton
 Ebat :  14,5x23,5 cm
 Kağıt Türü :  2. Hamur

Bu haber toplam 4211 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Psychology Kurdi 3. Sayısı Çıktı18 Mayıs 2017 Perşembe 00:32
 • TPD Bülteni 2017 1. Sayı18 Mayıs 2017 Perşembe 00:14
 • Nasıl Psikoterapist Olunur?08 Mayıs 2017 Pazartesi 00:16
 • Oyun Terapisi: Kapsamlı Teori ve Uygulama Rehberi04 Mayıs 2017 Perşembe 00:29
 • National Geographic Cinsiyet ve Mücadele Sayısı08 Ocak 2017 Pazar 23:11
 • Güneşe Bakmak Ölümle Yüzleşmek28 Ekim 2016 Cuma 14:19
 • Psikanalize İlgi Duyanlar İçin 5 Kitap Önerisi17 Ekim 2016 Pazartesi 19:51
 • Yaşantıların Psikolojisi ve Biyolojisi15 Haziran 2016 Çarşamba 11:59
 • 'İslam ve Psikoloji' Kitabı Çıktı09 Ekim 2015 Cuma 10:14
 • Cogito Dergisi - Annelik - 81. Özel Sayı11 Ağustos 2015 Salı 12:08
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006-2017 Aktüel Psikoloji | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 02124661050 | Faks : 02129093121 | Haber Yazılımı: CM Bilişim