1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Taslak Metni

Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Taslak Metni

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir süredir değiştirilmesi gündemde olan "Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Taslak Metni"ni yayımladı. Taslak metinde önemli değişiklikler yer alıyor.

A+A-

Yeni: Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Yayımlandı. İlgili dosyalarına ulaşmak için tıklayınız 

Yeni: Yeni Yönetmeliğe uygun "Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi" İçin Tıklayınız 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir süredir değiştirilmesi gündemde olan "Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Taslak Metni"ni yayımladı. Taslak metinde önemli değişiklikler yer alıyor. Söz konusu değişikliklerden bazıları şöyle:

Aile Danışmanlığı Eğitimleri 100 Saat'ten  450 Saatte çıkartılması ön görülüyor.

Derneklerin açmış oldukları eğitimler yerine Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu onayı aranıyor.

Ayrıca, Klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılması ve ayrıca bunlardan Merkezlerde çalışmak için sertifika şartı aranmaması diğer önemli değişiklik olarak göze çarpıyor.

KAPSAM GENİŞLETİLİYOR 

Aile danışmanı olabilmek için sadece psikoloji bölümü lisans mezunu olmak gerekmiyor. Aşağıdaki lisans programalrından mezun olanlar 450 saatlik eğitimi tamamladıktan sonra aile danışmanı olarak kabul ediliyor.

Sosyal hizmet, çocuk gelişimi,  psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik,  hemşirelik, tıp alanlarından birinde en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitimini tamamlayanlar aile danışmanı olabiliyor.

TASLAKTA ÖNE ÇIKAN BAZI MADDELER

Açılış başvurusu

MADDE 5 – (1) Merkez açmak isteyen gerçek kişiler bizzat, özel hukuk tüzel kişileri ile kendi kuruluş Kanunlarında Merkez açma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ise bir temsilci ya da Merkez Müdürü aracılığıyla Kurucu adına İl Müdürlüğüne bu Yönetmelikte istenen belgeleri iki nüsha halinde hazırlayarak dilekçe ile başvurur.

Açılış başvurusunda istenecek belgeler

MADDE 6 – (1) Kurucu olacak gerçek kişiden, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerininse temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Merkezin adı, adresi ve telefon numarası,

c) Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş amacı, merkez müdürü yerine kimin vekalet edeceği, çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yönergesi,

ç) Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,

d) Tüzel kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,

e) Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,

f) Kamu/özel hukuk tüzel kişi temsilcisinin, açılış başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge,

g) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

(2) Merkezde çalışacak merkez müdürü için aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan

c) Kurucu ile merkez müdürü arasında İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş işsözleşmesi.

(3) Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Kurucu ile personel arasında İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş işsözleşmesi,

c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl Müdürlüğünce onaylı örneği,

ç) Merkezde çalışacak aile danışmanı ve meslek elemanlarının, bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerindeki nitelikleri taşıdığını gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl Müdürlüğünce onaylı örneği,

d) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

e) Yabancı uyruklu olması halinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izni belgesi ile pasaport örneği.

(4) Merkezin açılacağı binaya ait aşağıdaki belgeler istenir.

a) Merkezin tapu senedi veya kira kontratı örneği,

b) Merkezin hizmet vereceği binanın ya da bağımsız bölümün iskân durumu hakkında Belediye İmar Müdürlüğü'nden alınacak iskân raporu örneği,

c) Merkezin, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,

ç) Merkezin tüm yerleşimini ve kullanım amacını gösterir kroki,

d) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

e) Binanın ve merkezin engellilerin ulaşımına uygun olduğuna dair rapor veya belge. 

Açılış izni

MADDE 8 – (1) Başvuru dosyası İl Müdürlüğü tarafından beş gün içerisinde dosya üzerinden incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunması halinde durum ilgiliye tebliğ edilir.

(2) Başvuru dosyasında eksiklik bulunmaması halinde dosya, Denetim ve İnceleme Ekibine havale edilir. Merkez, Denetim ve İnceleme Ekibi tarafından dosyanın havalesinden itibaren on gün içinde yerinde incelenir ve rapor düzenlenerek İl Müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Raporla açılması uygun merkeze, İl Müdürlüğünün teklifi Valiliğin Onayı ile EK-1'de yer alan açılış izin belgesi; merkez müdürü adına EK-2'de yer alan sorumlu müdürlük belgesi düzenlenir.

(4) EK-1 ve EK-2'de düzenlenen belgelerin aslı, merkez müdürüne imza karşılığında verilir. İl Müdürlüğünce onaylanan ve açılışta verilen dosyanın aslı İl Müdürlüğünde kalır. Diğer sureti imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin ve sorumlu müdürlük belgesinin bir kopyası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Merkezin, Denetim ve İnceleme Ekibi tarafından incelenmesi sonucunda eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise, bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda düzenlenen inceleme raporu sonucu, İl Müdürlüğü vasıtasıyla başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun giderildiğinin başvuru sahibi tarafından, İl Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Merkez Çalışanları, Çalışanların Eğitimi, Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Merkez açılabilmesi için, en az bir aile danışmanı ve bir meslek elemanı ile ihtiyaçlar doğrultusunda büro, teknik ve temizlik işlerini yürütecek en az bir personelin birlikte çalıştığı asgari standart uygulanır.

(2) Merkezler, ihtiyaç durumuna göre zorunlu personele ek olarak sağlık, hukuk ve benzeri konularda danışmanlık hizmetlerini yürütecek personel çalıştırabilir veya bu konularda hizmet alabilirler.

(3) Birden fazla aile danışmanı bulunan merkezlerde aile danışmanları meslek elemanı olarak da görev yapabilir.

(4) İl Müdürlüğünce onaylanan aile danışmanı dışında, herhangi bir kişi aile danışmanı olarak çalıştırılamaz.

(5) Merkezde, İl Müdürlüğünden izin alınması koşuluyla stajyer çalıştırılabilir. 

Aile Danışmanının Eğitimi ve Nitelikleri

MADDE 14 – (1) Aile danışmanının, sosyal hizmet, çocuk gelişimi,  psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik,  hemşirelik, tıp alanlarından birinde en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olmasının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından  uygun görülen en az üçyüz saati teorik ve yüzelli saati süpervizyonla uygulamalı olmak üzere toplam dörtyüzelli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve sertifikaya sahip olanlar aile danışmanı olabilir. 

(2) Lisans eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan Merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Meslek Elemanının Eğitimi ve Nitelikleri 

MADDE 15 – (1) Merkezde çalışacak meslek elemanları psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, tıp alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmasının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uygun görülen  en az yüz saati teorik ve elli saati uygulama olmak üzere toplam  yüzelli saatlik  eğitim programını başarıyla tamamlayanlar  ve sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir. 

 (2) Lisans eğitimini tamamladıktan sonra psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, tıp alanlarından anabilim dallarından birinde yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar meslek elemanı sayılır ve ayrıca bunlardan Merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

(3) Aile Danışmanı niteliklerini haiz olanlar meslek elemanı niteliklerini haiz sayılır. 

TASLAK METNİN TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ


Bu haber toplam 11967 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum